لیست مشاغل نیروهای متخصص کبک

لیست مشاغل نیروهای متخصص کبک

کبک بر اساس آخرین تغییرات دولت کبک در تاریخ ۲۱ مارس ۲۰۱۲

در مقاله لیست مشاغل نیروهای متخصص کبک از سایت سازمان مهاجرتی حوری سلیمانی به بررسی لیست مشاغل نیروهای متخصص کبک در کانادا در رشته های ۱۶, ۱۲ و ۶ امتیازی میپردازیم.

توضیجات مشاغل نیروهای متخصص کبک:

– Bach: مدرک لیسانس – DCS: مدرک فوق دیپلم – DVS: مدرک هنرستان

SECTION A

متقاضی اصلی: ۱۶ امتیاز

همسر: ۴ امتیاز

مدرک دانشگاهی نیروهای متخصص کبک

UNIVERSITY LEVEL

هیچ رشته ای وجود ندارد

COLLEGE TECHNICAL TRAINING

فناوری هواپیما (۳ سال)

Avionics (DCS – 3 Years)

تکنولوژی ساخت هواپیما

Aircrafts Construction Techniques (DCS – ۳ Years)

SECONDARY LEVEL VOCATIONAL TRAINING

قصابی (۹۰۰ ساعت / یکسال)

Retail butchery (DVS – ۹۰۰ hrs / 1 Year)

اسمبل مدار و کابل (۹۴۵ ساعت / یکسال)

Cable & Circuit Assemble (DVS 945 hrs / 1 Year)

اسمبل ساختار هواپیما (۹۷۵ ساعت / یکسال)

Aircraft Structural Assembly (DVS 975 hrs / 1 Year)

اسمبل مکانیکی هواپیما (۱۱۸۵ ساعت / ۱٫۵ سال)

Aircraft Mechanical Assembly (DVS 1185 hrs / 1.5 Years)

تکسین ماشین (۱۸۰۰ ساعت / ۲ سال)

Machining Techniques (DVS 1800 hrs/ 2 years)

SECTION B

UNIVERSITY LEVEL

مدرک دانشگاهی نیروهای متخصص کبک

متقاضی اصلی: ۱۲ امتیاز

همسر: ۳ امتیاز

بیوشیمی (لیسانس. ۳ سال)

Biochemistry (Bach. 3 Years)

شیمی (لیسانس. ۳ سال)

Chemistry (Bach. 3 Years)

آمار و احتمالات (لیسانس. ۳ سال)

Probability & Statistics (Bach. 3 Years)

پرستاری (لیسانس. ۳ سال)

Nursing (Bach. 3 Years)

مهندسی هوافضا (لیسانس. ۴ سال)

Aerospace, Aeronautical & Astronautical Engineering (Bach. 4 Years)

COLLEGE LEVEL TECHNICAL TRAINING

مالی خدمات مشاوره بیمه و امور

Insurance & Financial Advisory Services (DCS – ۳ Years)

مدیریت بازرگانی

Business Management (DCS – ۳ Years)

پرستاری

Nursing (DCS – ۳ Years)

تکنسین مهندسی شیمی

Chemical Engineering Techniques (DCS – ۳ Years)

تکنسین علوم آزمایشگاهی

Laboratory Techniques (DCS – ۳ Years)

تکنسین فرآیندهای شیمیایی

Chemical Process Techniques (DCS – ۳ Years)

تکنسین فرآیند مواد ترکیبی

Composite Material Processing Techniques (DCS – ۳ Years)

تکنسین تغییر فرم پلاستیک

Plastics Transformation Techniques (DCS – ۳ Years)

تکنولوژی تولیدات دارویی

Pharmaceutical Production Technology (DCS – ۳ Years)

تکنولوژی پزشکی هسته ای

Nuclear Medicine Technology (DCS – ۳ Years)

تکنولوژی رادیولوژی تشخیصی

Diagnostic Radiology Technology (DCS – ۳ Years)

تکنولوژی تومورشناسی پرتویی

Radiation Oncology Technology (DCS – ۳ Years)

تکنولوژی کیفیت و فرآوری مواد

Food Processing & Quality Technology (DCS – ۳ Years)

تکنولوژی مهندسی عمران

Civil Engineering Technology (DCS – ۳ Years)

SECONDARY LEVEL VOCATIONAL TRAINING

دستیار دندانپزشک (۱۵۰۰ ساعت / ۲ سال)

Dental Assistance (DVS 1500 hrs / 2 Years)

دستیار تخصصی داروسازی (۱۲۳۰ ساعت / ۱٫۵ سال)

Pharmacy Technical Assistant (DVS 1230 hrs / 1.5 Years)

بنایی و آجرچینی (۹۰۰ ساعت / یکسال)

Masonry, Bricklaying DVS 900 hrs / 1 Year

فلزکاری و تولیدات فلزی (۱۳۵۰ ساعت / ۱٫۵ سال)

Metal Structure & Metalworking Manufacturing (DVS 1350 hrs, / 1.5 Years)

فلز کاری ورقه ای ۱۸۰۰ ساعت / ۲ سال)

Sheet Metal Work (DVS 1800 hrs / 2 Years)

کاربرد مواد کامپوزیت (۹۰۰ ساعت / یکسال)

Use of Composite Materials (DVS 900 hrs / 1 Year)

لوله کشی ساختمان و سیستم گرمایی (۱۵۰۰ ساعت / ۲ سال)

Plumbing & Heating (DVS 1500 hrs / 2 Years)

لوله کشی و جوشکاری (۱۸۰۰ ساعت / ۲ سال)

Welding & Fitting (DVS 1800 hrs / 2 Years)

ظریف کاری ورقه های فلزی (۱۲۷۵ ساعت / ۱٫۵ سال)

Precision Sheet Metal Work (DVS 1275 hrs / 1.5 Years)

SECTION C

متقاضی اصلی: ۶ امتیاز

همسر: ۲ امتیاز

UNIVERSITY LEVEL

علوم آماری (لیسانس. ۳ سال)

Actuarial Science (Bach. 3 Years)

مدیریت بازرگانی (لیسانس. ۳ سال)

Business Administration (Bach. 3 Years)

حسابداری (لیسانس. ۳ سال)

Accounting (Bach. 3 Years)

تغذیه و رژیم درمانی (لیسانس. ۳ سال)

Dietetics & Nutrition (Bach. 3 Years)

مدسان آموزشهای خاص (لیسانس. ۴ سال)

Training of Special Education Teachers (Bach. 4 Years)

مهندسی صنایع غذایی (لیسانس. ۴ سال)

Food Engineering (Bach. 4 Years)

مهندسی پزشکی (لیسانس. ۴ سال)

Biological & Biomedical Engineering (Bach. 4 Years)

مهندسی شیمی (لیسانس. ۴ سال)

Chemical Engineering (Bach. 4 Years)

مهندسی عمران (لیسانس. ۴ سال)

Civil, Construction & Transportation Engineering (Bach. 4 Years)

مهندسی کامپیوتر (لیسانس. ۴ سال)

Computer Engineering (Bach. 4 Years)

مهندسی مکانیک (لیسانس. ۴ سال)

Mechanical Engineering (Bach. 4 Years)

زمین سنجی (لیسانس. ۴ سال)

Geodesy (Surveying) (Bach. 4 Years)

مدیریت منابع انسانی (لیسانس. ۳ سال)

Human Resources Management (Bach. 3 Years)

مدیریت ارشد بازرگانی (لیسانس. ۳ سال)

Business Management & Administration ( Bach. 3 Years)

ریاضیات (لیسانس. ۳ سال)

Mathematics (Bach. 3 Years)

میکروبیولوژی (لیسانس. ۳ سال)

Microbiology (Bach. 3 Years)

علوم کامپیوتر (لیسانس. ۳ سال)

Computer Science (Bach. 3 Years)

تکنولوژی علوم غذایی (لیسانس. ۴ سال)

Food Sciences & Technology (Bach. 4 Years)

امور اجتماعی (لیسانس. ۳ سال)

Social Work (Bach. 3 Years)

مترجمی (لیسانس. ۳ سال)

Translation (Bach. 3 Years)

COLLEGE LEVEL TECHNICAL TRAINING

استخراج معدن

Mining (DCS – ۳ Years)

زمینشناسی کاربردی

Applied Geology (DCS – ۳ Years)

مدیریت رستوران

Restaurant Management (DCS – ۳ Years)

فرآوری معدنی

Mineral Processing (DCS – ۳ Years)

تکنسین تصویر و انیمیشن

۳D Animation & Image Synthesis Techniques (DCS – ۳ Years)

تکنسین سیستم های اداری

Office System Techniques (DCS – ۳ Years)

تکنسین مدیریت و حسابداری

Accounting & Management Techniques (DCS – ۳ Years)

تکنسین مهندسی مکانیک

Mechanical Engineering Techniques (DCS – ۳ Years)

تکنسین تدارکات حمل و نقل

Transportation Logistics Techniques (DCS – ۳ Years)

تکنسین علوم کامپیوتر

Computer Science Techniques (DCS – ۳ Years)

تکنسین نگهداری هواپیما

Aircraft Maintenance Techniques (DCS – ۳ Years)

تکنسین توانبخشی جسمانی

Physical Rehabilitation Techniques (DCS – ۳ Years)

تکنسین سلامت حیوانات

Animal Health Techniques (DCS – ۳ Years)

تکنسین امور اجتماعی

Social Work Techniques (DCS – ۳ Years)

تکنسین آموزش ابتدایی

Early Childhood Education Techniques (DCS – ۳ Years)

تکنسین مراقبت های ویژه

Special Care Counseling Techniques (DCS – ۳ Years)

تکنسین تنفس درمانی

Respiratory Therapy Techniques (DCS – ۳ Years)

تکنسین مجتمع های رسانه ای

Multimedia Integration Techniques (DCS – ۳ Years)

تکنسین اصلاح مداخلات جوانان

Youth & Adult Correctional Intervention Techniques (DCS – ۳ Years)

تکنسین ارتوپد و پروتز

Orthotic & Orthopedic Prosthesis Techniques (DCS – ۳ Years)

تکنولوژی صنایع الکتریکی

Industrial Electronics Technology (DCS – ۳ Years)

تکنسین کابینت سازی

Furniture & Cabinetmaking Techniques (DCS – ۳ Years)

تکنسین آزمایشگاه زیست پزشکی

Biomedical Laboratory Techniques (DCS – ۳ Years)

تکنولوژی زمین شناسی

Geomatics Technology (DCS – ۳ Years)

تکنولوژی سیستم های ساختمانی

Building System Technology (DCS – ۳ Years)

تکنولوژی معماری

Architectural Technology (DCS – ۳ Years)

تکنولوژی ارزیابی ساختمانی

Building Appraisal & Assessment Technology (DCS – ۳ Years)

تکنولوژی نگهداری صنعتی

Industrial Maintenance Technology (DCS – ۳ Years)

SECONDARY LEVEL VOCATIONAL TRAINING

 

Surveying & Topography (DVS 1800 hrs / 2 Years)

پرستاری در منزل

Home Care (DVS 975 hrs / 1 Year)

عایق بندی

Calorifugeage (DVS 900 hrs / 1 Year)

رنگرزی و صافکاری بدنه خودرو

Automotive Body Repair & Repainting (DVS 1590 hrs / 2 Years)

نجاری و چوب بری

Carpentry & Woodworking (DVS 1350 hrs / 1.5 Years)

حسابداری

Accounting (1350 hrs / 1.5 Years)

اپراتور ماشین های ساختمانی

Construction Machine Operation (DVS 1095 hrs / 1.5 Years)

اپراتور ماشین های قالبسازی

Moulding Machine Setup & Operation (DVS 1350 hrs / 1.5 Years)

آشپزی حرفه ای

Professional Cooking (DVS 1350 hrs / 1.5 Years)

نقشه کشی تجاری و مسکونی

Residential & Commercial Drafting (DVS 1800 hrs / 2 Years)

طراحی صنعتی

Industrial Design (DVS 1800 hrs / 2 Years)

کابینت سازی

Cabinetmaking (DVS 1650 hrs / 2 Years)

استخراج سنگ معدن

Ore Extraction (DVS 930 hrs / 1 Year)

نصب و نگهداری سیستم های امنیتی

Installation & Maintenance of Security Systems (DVS 1485 hrs / 2 Years)

نصب و تعمیر تجهیزات مخابرات

Installation & Repair of Telecommunications Equipment (DVS 1800 hrs / 2 Years)

مکانیک ماشین آلات کشاورزی

Agricultural Mechanics (DVS 1800 hrs / 2 Years)

مکانیک خودرو

Automobile Mechanics (DVS 1800 hrs / 2 Years)

مکانیک ماشین ها ثابت

Stationary Machine Mechanics (DVS 1800 hrs / 2 Years)

مکانیک حفاظت حریق

Fire Protection Mechanics (DVS 900 hrs / 2 Years)

مکانیک ماشین آلات سنگین جاده ای

Heavy Road Equipment Mechanics (DVS 1800 hrs / 2 Years)

مکانیک ماشین های ساختمانی

Construction Machine Mechanics (DVS 1800 hrs / 2 Years)

مکانیک نگهداری سازه های صنعتی

Industrial Construction & Maintenance Mechanics (DVS 1800 hrs / 2 Years)

قالبسازی

Moulding (DVS 1500 hrs / 2 Years)

نصب و اسمبل محصولات شیشه ای

Glass Production Assembly & Installation (DVS 1350 hrs / 1.5 Years)

اپراتور تولید تجهیزات

Production Equipment Operation (DVS 900 hrs / 1 Year)

شیرینی پزی

Pastry Making (DVS 1350 hrs / 1.5 Years)

نقاشی مسکونی و تجاری

Commercial & Residential Painting (DVS 900 hrs / 1 Year)

نصاب سنگفرش

Flexible Pavement Installation (DVS 900 hrs / 1 Year)

آماده سازی بتن

Concrete Preparation & Finishing (DVS 900 hrs / 1 Year)

سردسازی

Refrigeration (DVS 1800 hrs / 2 Years)

دکوراتور

Decorative Upholstering (DVS 1350 hrs / 1.5 Year)

پرستاری و بهیاری

Health, Assistance & Nursing (DVS 1800 hrs / 2 Years)

خدمات خوراک

Food & Beverage Services (DVS 960 hrs / 1 Year)

پشتیبانی کامپیوتر

Computer Support (DVS 1800 hrs / 2 Years)

فروش محصولات ماهیگیری

Sale of Fishery Products (DVS 900 hrs / 1 Year)

درباره مهاجرت به کانادا بیشتر بدانید:

جهت دریافت اطلاعات بیشتر درباره ورود اعضای خانواده نیروی کار موقت خارجی به کانادا با سازمان مهاجرتی حوری سلیمانی با بیش از ۲ دهه تجربه و هزاران پرونده موفق، تماس حاصل نمایید.

برای مشاهده ویدیوهای آموزشی اقامت کانادا می‌توانید به کانال یوتیوب و آپارات ما مراجعه فرمایید.

به اینستاگرام ما بپیوندید: 

hoori_soleimani@

AIMvisa_fa@

امتیازدهی post
لینک کوتاه:
فهرست
error: Content is protected !!
× با ما در واتس آپ در ارتباط باشید.