نرخ مالیات بر درآمد فدرال و استانی کانادا

بدون دیدگاه

نرخ مالیات در کشور کانادا

در این مطلب، جزئیات کامل نرخ های مالیاتی فدرال و استان ها و قلمروهای کانادا (نرخ مالیات در کشور کانادا) را مطالعه خواهید کرد.

نرخ های مالیاتی فدرال سال ۲۰۲۲

  • ۱۵٪ برای درآمد اولیه ۵۰۱۹۷ دلاری مشمول مالیات، به علاوه ۲۰.۵٪ برای درآمد ۵۰۱۹۵ دلاری بعدی مشمول مالیات (برای بخش مشمول مالیات درآمد بالاتر از ۵۰۱۹۷ دلار تا حداکثر ۱۰۰۳۹۲ دلار)، به علاوه ۲۶٪ برای درآمد ۵۵۲۳۳ دلاری بعدی مشمول مالیات (برای بخش مشمول مالیات درآمد بالاتر از ۱۰۰۳۹۲ دلار تا حداکثر ۱۵۵۶۲۵ دلار)، به علاوه ۲۹٪ برای درآمد ۶۶۰۸۳ دلاری بعدی مشمول مالیات (برای بخش مشمول مالیات درآمد بالاتر از ۱۵۵۶۲۵ دلار تا حداکثر ۲۲۱۷۰۸ دلار)، به علاوه ۳۳٪ درآمد مشمول مالیات بیش از ۲۲۱۷۰۸ دلار

نرخ های مالیاتی استانی و قلمرویی سال ۲۰۲۲

مالیات همه استان ها و قلمروها (به غیر از کبک) همانند مالیات فدرال محاسبه می شود.

نرخ مالیات استانی و قلمرویی (جدول ترکیبی)

استان ها و قلمروها نرخ مالیات در کشور کانادا
نیوفاندلند و لابرادور ۸.۷٪ برای بخش مشمول مالیات درآمد حداکثر ۳۹۱۴۷ دلاری، به علاوه ۱۴.۵٪ برای بخش مشمول مالیات درآمد ۳۹۱۴۷ تا ۷۸۲۹۴ دلاری، به علاوه ۱۵.۸٪ برای بخش مشمول مالیات درآمد ۷۸۲۹۴ تا ۱۳۹۷۸۰ دلاری، به علاوه ۱۷.۸٪ برای بخش مشمول مالیات درآمد ۱۳۷۸۰ تا ۱۹۵۶۹۳ دلاری، به علاوه ۱۹.۸٪ برای بخش مشمول مالیات درآمد ۱۹۵۶۹۳ تا ۲۵۰۰۰۰ دلاری، به علاوه ۲۰.۸٪ برای بخش مشمول مالیات درآمد ۲۵۰۰۰۰ تا ۵۰۰۰۰۰ دلاری، به علاوه ۲۱.۳٪ برای بخش مشمول مالیات درآمد ۵۰۰۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰۰۰ دلاری، به علاوه ۲۱.۸٪ برای بخش مشمول مالیات درآمد بیش از ۱۰۰۰۰۰۰ دلار

 

جزیره پرنس ادوارد ۹.۸٪ برای بخش مشمول مالیات درآمد حداکثر ۳۱۹۸۴ دلاری، به علاوه ۱۳.۸٪ برای بخش مشمول مالیات درآمد ۳۱۹۸۴ تا ۶۳۹۶۹ دلاری، به علاوه  ۱۶.۷٪ برای بخش مشمول مالیات درآمد بیش از ۶۳۹۶۹ دلار

 

نوااسکوشیا ۸.۷۹٪ برای بخش مشمول مالیات درآمد حداکثر ۲۹۵۹۰ دلاری، به علاوه ۱۴.۹۵٪ برای بخش مشمول مالیات درآمد ۲۹۵۹۰ تا ۵۹۱۸۰ دلاری، به علاوه ۱۶.۶۷٪ برای بخش مشمول مالیات درآمد ۵۹۱۸۰ تا ۹۳۰۰۰ دلاری، به علاوه ۱۷.۵٪ برای بخش مشمول مالیات درآمد ۹۳۰۰۰ تا ۱۵۰۰۰۰ دلاری، به علاوه ۲۱٪ برای بخش مشمول مالیات درآمد بیش از ۱۵۰۰۰۰ دلار

 

نیوبرانزویک ۹.۴٪ برای بخش مشمول مالیات درآمد حداکثر ۴۴۸۸۷ دلاری، به علاوه ۱۴.۸۲٪ برای بخش مشمول مالیات درآمد ۴۴۸۸۷ تا ۸۹۷۷۵ دلاری، به علاوه ۱۶.۵۲٪ برای بخش مشمول مالیات درآمد ۸۹۷۷۵ تا ۱۴۵۹۵۵ دلاری، به علاوه ۱۷.۸۴٪ برای بخش مشمول مالیات درآمد ۱۴۵۹۵۵ تا ۱۶۶۲۸۰ دلاری، به علاوه ۲۰.۳٪ برای بخش مشمول مالیات درآمد بیش از ۱۶۶۲۸۰ دلار

 

انتاریو ۵.۰۵٪ برای بخش مشمول مالیات درآمد حداکثر ۴۶۲۲۶ دلاری، به علاوه ۹.۱۵٪ برای بخش مشمول مالیات درآمد ۴۶۲۲۶ تا ۹۲۴۵۴ دلاری، به علاوه ۱۱.۱۶٪ برای بخش مشمول مالیات درآمد ۹۲۴۵۴ تا ۱۵۰۰۰۰ دلاری، به علاوه ۱۲.۱۶٪ برای بخش مشمول مالیات درآمد ۱۵۰۰۰۰ تا ۲۲۰۰۰۰ دلاری، به علاوه ۱۳.۱۶٪ برای بخش مشمول مالیات درآمد بیش از ۲۲۰۰۰۰ دلار

 

مانیتوبا ۱۰.۸٪ برای بخش مشمول مالیات درآمد حداکثر ۳۴۴۳۱ دلاری، به علاوه ۱۲.۷۵٪ برای بخش مشمول مالیات درآمد ۳۴۴۳۱ تا ۷۴۴۱۶ دلاری، به علاوه ۱۷.۴٪ برای بخش مشمول مالیات درآمد بیش از ۷۴۴۱۶ دلار

 

ساسکاچوان ۱۰.۵٪ برای بخش مشمول مالیات درآمد حداکثر ۴۶۷۷۳ دلاری، به علاوه ۱۲.۵٪ برای بخش مشمول مالیات درآمد ۴۶۷۷۳ تا ۱۳۳۶۳۸ دلاری، به علاوه ۱۴.۵٪ برای بخش مشمول مالیات درآمد بیش از ۱۳۳۶۳۸ دلار

 

آلبرتا ۱۰٪ برای بخش مشمول مالیات درآمد حداکثر ۱۳۱۲۲۰ دلاری، به علاوه ۱۲٪ برای بخش مشمول مالیات درآمد ۱۳۱۲۲۰ تا ۱۵۷۴۶۴ دلاری، به علاوه ۱۳٪ برای بخش مشمول مالیات درآمد ۱۵۷۴۶۴ تا ۲۰۹۹۵۲ دلاری، به علاوه ۱۴٪ برای بخش مشمول مالیات درآمد ۲۰۹۹۵۲ تا ۳۱۴۹۲۸ دلاری، به علاوه ۱۵٪ برای بخش مشمول مالیات درآمد بیش از ۳۱۴۹۲۸ دلار

 

بریتیش کلمبیا ۵.۰۶٪ برای بخش مشمول مالیات درآمد حداکثر ۴۳۰۷۰ دلاری، به علاوه ۷.۷٪ برای بخش مشمول مالیات درآمد ۴۳۰۷۰ تا ۸۶۱۴۱ دلاری، به علاوه ۱۰.۵٪ برای بخش مشمول مالیات درآمد ۸۶۱۴۱ تا ۹۸۹۰۱ دلاری، به علاوه ۱۲.۲۹٪ برای بخش مشمول مالیات درآمد ۹۸۹۰۱ تا ۱۲۰۰۹۴ دلاری، به علاوه ۱۴.۷٪ برای بخش مشمول مالیات درآمد ۱۲۰۰۹۴ تا ۱۶۲۸۳۲ دلاری، به علاوه ۱۶.۸٪ برای بخش مشمول مالیات درآمد ۱۶۲۸۳۲ تا ۲۲۷۰۹۱ دلاری، به علاوه ۲۰.۵٪ برای بخش مشمول مالیات درآمد بیش از ۲۲۷۰۹۱ دلار

 

یوکان ۶.۴٪ برای بخش مشمول مالیات درآمد حداکثر ۵۰۱۹۷ دلاری، به علاوه ۹٪ برای بخش مشمول مالیات درآمد ۵۰۱۹۷ تا ۱۰۰۳۹۲ دلاری، به علاوه ۱۰.۹٪ برای بخش مشمول مالیات درآمد ۱۰۰۳۹۲ تا ۱۵۵۶۲۵ دلاری، به علاوه ۱۲.۸٪ برای بخش مشمول مالیات درآمد ۱۵۵۶۲۵ تا ۵۰۰۰۰۰ دلاری، به علاوه ۱۵٪ برای بخش مشمول مالیات درآمد بیش از ۵۰۰۰۰۰ دلار

 

مناطق شمال غرب ۵.۹٪ برای بخش مشمول مالیات درآمد حداکثر ۴۵۴۶۲ دلاری، به علاوه ۸.۶٪ برای بخش مشمول مالیات درآمد ۴۵۴۶۲ تا ۹۰۹۲۷ دلاری، به علاوه ۱۲.۲٪ برای بخش مشمول مالیات درآمد ۹۰۹۲۷ تا ۱۴۷۸۲۶ دلاری، به علاوه ۱۴.۰۵٪ برای بخش مشمول مالیات درآمد بیش از ۱۴۷۸۲۶ دلار

 

نوناووت ۴٪ برای بخش مشمول مالیات درآمد حداکثر ۴۷۸۶۲ دلاری، به علاوه ۷٪ برای بخش مشمول مالیات درآمد ۴۷۸۶۲ تا ۹۵۷۲۴ دلاری، به علاوه ۹٪برای بخش مشمول مالیات درآمد ۹۵۷۲۴ تا ۱۵۵۶۲۵ دلاری، به علاوه ۱۱.۵٪ برای بخش مشمول مالیات درآمد بیش از ۱۵۵۶۲۵ دلار

 

در این مقاله راجع به نرخ مالیات در کشور کانادا صحبت شد درباره مهاجرت به کانادا بیشتر بدانید :

برای مشاهده ویدیوهای آموزشی اقامت کانادا می‌توانید به کانال یوتیوب و آپارات ما مراجعه فرمایید.

به اینستاگرام ما بپیوندید: 

hoori_soleimani@

4.9/5 - (15 امتیاز)
لینک کوتاه:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
شما برای ادامه باید با شرایط موافقت کنید

*

code

فهرست
error: Content is protected !!
× با ما در واتس آپ در ارتباط باشید.