ویزای استارت آپ کانادا

ویزای استارت آپ کانادا

ویزای استارتاپ کانادا برای کارآفرینانی طراحی شده است که قصد دارند ایده ھای نوآورانه خود را در کانادا به ثبت برسانند. این کارآفرینان پس از دریافت نامھ حمایت از سازمانھای معتبر، برای خود و اعضای خانوادهشان درخواست مھاجرت به کانادا را ارسال میکنند. آنھا با بخش خصوصی کانادا ھمکاری میکنند و کسب و کارھایی را بھ صورت بینالمللی توسعه میدھند.

چگونگی مھاجرت به کانادا از طریق استارت اپ

مھاجرت به کانادا از طریق استارتاپ یک فرآیند جذاب و امیدوارکننده است. با ویزای استارتاپ کانادا، این کشور به دنبال جلب کارآفرینانی است که قابلیت راه اندازی شرکت ھای نوآورانه را دارند و قادرند اشتغال زایی کنند. این ویزا با ھدف افزایش رقابت پذیری کانادا در جذب استارتاپ ھا طراحی شده است و دیدگاه کانادا به آینده این ویزا بسیار روشن است. چشمانداز ویزای استارتاپ کانادا این است که یک بستر مشابه سیلیکون ولی در آمریکا ایجاد شود که بھترین ھای دنیا به سوی کانادا جذب شوند.

اگر قصد شما مهاجرت به کشوری دیگر میباشد و مهاجرت به کانادا نیز در اولویت های شما است سازمان مهاجرتی حوری سلیمانی با بیش از 24 سال سابقه تجربه موفق در انواع روش های مهاجرتی از جمله مهاجرت به کانادا از طریق کار ، مهاجرت اکسپرس اینتری کانادا ، مهاجرت به کانادا تحصیلی ، مهاجرت به کانادا از طریق سرمایه گذاری ، مهاجرت به کانادا ثبت شرکت ، مهاجرت به کانادا از طریق کارآفرینی و… میتواند به شما در این امر مهم کمک کرده که از طریق مناسب ترین روش به کشور کانادا مهاجرت کنید.

داشتن ایده نوآورانه شرط لازم اما ناکافی است. ایده ی شما باید توانایی رشد در مدت زمان کوتاه را داشته باشد. حالا وقت آن است که از یکی از سازمان ھای تاییدشده توسط دولت کانادا تاییدیه بگیرید و آنھا را متقاعد کنید که بر ایده ی شما سرمایه گذاری کنند. اگر موفق شدید نامه حمایتی را دریافت کنید، حالا باید اداره مھاجرت کانادا را ھم متقاعد کنید کھ قصد راهاندازی یک استارتاپ را دارید. در نھایت، اقامت کانادا از طریق ویزای استارتاپ به شما و خانوادهتان تعلق میگیرد.

شرایط ثبت شرکت در برنامه استارتاپ به شرح زیر است:

 1. کسب و کار مورد نظر باید در کانادا تاسیس و فعالیت ھای خود را آغاز کند.
 2. متقاضی باید حداقل ١٠درصد از حق رأی در شرکت را داشته باشد.
 3. ھیچ فرد دیگری نمیتواند ۵٠ درصد یا بیشتر از حق رأی در این شرکت را داشته باشد.

مراحل ویزای استارت آپ کانادا

 1. ایده یا بیزنس خود را آماده کنید، اما توجه داشته باشید که ھر پروژهای، بر اساس یک ایده نو، به تکنولوژی مبتنی بودن و در مقیاس جھانی بودن الزامی است. بیزینس پلن بنویسید و سازمان مناسب برای حمایت را پیدا کنید.
 2. بیایید خوش بین باشیم. پرزنت شما به خوبی پیش رفتھ و مرحله اول را گذراندهاید. حالا پس از توافق با سازمان حامی، نامه ساپورت را دریافت کنید. سازمان حامی ھمزمان با ارسال نامه ساپورت برای شما، نامه تعھد را نیز برای اداره مھاجرت کانادا ارسال میکند.
 3. حالا که شما نامه ساپورت دارید، وقت کار با اداره مھاجرت کانادا است. مدارک را آماده کنید و درخواست ویزای اقامت و ویزا کار )برای افراد ضروری) را ارسال کنید.
 4. معمولاً پاسخ درخواست ویزای کار به سرعت دریافت میشود. پس از سه تا شش ماه پاسخ خواھید گرفت. به یاد داشته باشید که ھمچنان در حالت زیر نظر اداره مھاجرت ھستید و اقامت دایم شما ھنوز تحت نظارت اداره مھاجرت است.
 5. در صورتی که اداره مھاجرت تصمیم به بررسی پروژه شما داشته باشد، سازمان ھای دیگری که در مقاله مطرح شده اند به عمل میآیند. در مرحله بازبینی ھمتایی، یکی از این سازمان ھا اطلاعات را جمع آوری میکند. اطلاعات از سازمان حامی و اداره مھاجرت به دست آمده و نتیجھ بررسی به اداره مھاجرت ارائه میشود.
 6. حالا زمان آن است که اقامت دائم کانادا را بگیرید. از این لحظه به بعد، شما مسئولیتی در قبال پروژه نخواھید داشت.

 ھزینه ویزای استارتاپ کانادا

یکی از سوالات اصلی که بسیاری از متقاضیان مطرح میکنند، مربوط به میزان پول مورد نیاز برای اخذ ویزای استارتاپ کانادا است. در این بخش از مقاله بھ این موضوع بھ طور جامع پرداخته شده است.

ھزینه ھای شرکت ھای سرمایه گذار

سرمایه گذاران فعال در حوزه اینوستورھا و ونچرھا معمولاً بر روی ایده ھای بزرگتری که قبلاً شکل گرفته اند، سرمایه گذاری میکنند و ھزینه ھای برای سرمایه گذاری در این ایده ھا دریافت نمیکنند. بنابراین، متقاضیانی که با این گروه ھا ھمکاری میکنند، الزامی به پرداخت مبالغی به این شرکت ھا ندارند.

ھزینه ویزای استارتاپ کانادا

شما از طریق لینک روبرو میتوانید با ما در سازمان مهاجرتی حوری سلیمانی در ارتباط باشید و از کارشناسان موسسه مشاوره رایگان دریافت نمایید.

 اما انکوباتورھا، که ھمان مراکز رشد ھستند، برای برگزاری دوره ھای آموزشی کسب و کار و ارائه منتورینگ، مبالغی را دریافت میکنند. این مبالغ معمولاً بین پنجاه تا صد ھزار دلار برای ھر گروه است.

تعاریف مھم در برنامه مھاجرتی استارتاپ:

نامه ساپورت در برنامه استارتاپ:

نامه ساپورت یکی از اولین مراحل در برنامه مھاجرتی استارتاپ کانادا است. در این نامه، یک سازمان معتبر کانادایی از شما و ایده یا طرحتان حمایت میکند و اعلام میکند که علاقه دارد این ایده را برای شما حمایت کند. این نامه به عنوان مستندی مھم برای اخذ ویزای کار و اقامت دائم به اداره مھاجرت ارائه میشود.

گواھینامه تعھد در برنامه استارتاپ کانادا:

گواھینامه تعھد، مستندی است که توسط سازمانی کھ نامه ساپورت را صادر کرده است، به اداره مھاجرت کانادا ارسال میشود. این مستند شامل اطلاعاتی در مورد توافقات بین شما و سازمان سرمایه گذار است و اعضای گروه و جزئیات طرح مورد نظر را مشخص میکند.

اعضای کلیدی و غیر کلیدی در استارتاپ:

 • اعضای کلیدی: افرادی که جزئی اساسی و بدون آنھا پروژه قابل اجرا نیست. به عبارت دیگر، اعضایی که حضور آنھا ضروری برای انجام طرح است.
 • اعضای غیر کلیدی: افرادی که حضور آنھا در پروژه مھم است، اما پروژه بدون حضور آنھا نیز ادامه پیدا میکند.

این تعاریف مھم در برنامه مھاجرتی استارتاپ کانادا برای درک بھتر از فرآیند مھاجرت و اجرای طرح ھای استارتاپی ارائه شده است.

مجوز کار ویزای استارت آپ کانادا

مجوز کار ویزای استارت آپ کانادا (Start-up Visa Work Permit) به  شما این امکان را میدھد که به عنوان یک کارآفرین در توسعه کسب و کار خود مشغول به کار شوید. طبق قوانین جدید کانادا که در سال ٢٠٢٣ به روزرسانی شده اند، این مجوز به مدت سه سال صادر میشود و به شما امکان کار کردن در کانادا تا زمانی که درخواست اقامت دائم شما در دست بررسی است را میدھد. اکثر درخواست ھای اقامت دائم ظرف مدت یک سال رسیدگی میشوند.

ویزای استارتاپ کانادا

برای واجد شرایط شدن برای این مجوز کار، باید:

 • قصد زندگی در یک استان یا منطقه از کانادا (به جز استان کبک) را داشته باشید.
 • ھزینه توافق شده با کارفرما را پرداخت کنید.
 • تعھدنامه و نامه حمایت از سازمان ھای معرفی شده را دریافت کنید.
 • دارای سرمایه کافی برای تامین ھزینه ھای زندگی خود و خانوادهتان برای ۵٢ ھفته باشید. (که این ھزینه با توجه به استانی که برای اقامت انتخاب می کنید* متغیر است)

دریافت ویزای ھمراه بری ھمسر و فرزندان

اگر برای مجوز کار اقدام میکنید، میتوانید ھمسر و فرزندان وابسته خود را تحت شرایطی با خود در مھاجرت به کانادا ھمراه کنید.

 •  برای ھمسر:

اگر ھمسر شما قصد کار در کانادا را دارد، میتواند بھ عنوان ھمسر نیروی کار ماھر اقدام به دریافت مجوز کار Open Work Permit و تکمیل فرم ھای مربوطه نماید.

 • برای فرزندان:

اگر فرزندان وابسته شما قصد تحصیل یا کار در کانادا را دارند، باید نسبت به اخذ مجوز تحصیل (استادی پرمیت) و کار و تکمیل فرم ھای مربوطه اقدام نمایند.

شما از طریق لینک روبرو میتوانید با ما در سازمان مهاجرتی حوری سلیمانی در ارتباط باشید و با کارشناسان موسسه وقت مشاوره رزرو نمایید.

روند بررسی سازمان ھای حمایتی توسط کانادا

 Peer Review به کنترل کیفیت کار سازمان ھای سرمایه گذار توسط “پلیس مخفی” اشاره دارد.

 این پلیس مخفی ھا شامل سازمان NACO که مسئول کنترل گروه ھای انجل، و سازمان CVCA که مسئول کنترل فعالیت ھای
ونچرکپیتال ھا ھستند.

 ھدف آنھا جلوگیری از تقلب است. Peer Review به اطمینان از این که توافق بین سرمایه گذار و کارآفرین قانونی بوده است، کمک میکند

 این بررسی ھا گاھاً به دلیل شک آفیسرھا به رابطه بین سرمایه گذار و کارآفرین، یا به صورت تصادفی انجام میشوند.

سازمان ھای سرمایه گذار باید پکیج موافقتنامه ھای که با کارآفرین انجام داده اند را در اختیار قرار دھند. این اطلاعات به Peer Review اجازه میدھد که کیفیت کار آنھا را بررسی کند.

ھدف این بررسی ھا اطمینان از اینکه بررسی ھای کافی در زمان صدور نامه حمایت انجام شده باشد. این شامل بررسی میزان بررسی ھای انجام شده توسط سازمان ھای صادرکننده نامه حمایت، و تعھدات متقاضی و سازمان ھای صادرکننده نامه حمایت است.

 این بررسی ھا به اطمینان از ثبت استارتاپ در کانادا، رعایت ساختار سھام، تمرکز بر ایده ھای با پتانسیل رشد سریع، و شرکت در برنامه ھای انکوبار انجمن ھا کمک میکند. ھمچنین، مدیریت استارتاپ باید از مالکیت معنوی کسب و کار محافظت شده باشد.

وضعیت مھاجرت اعضای خانواده متقاضی استارتاپ

تمام اعضای خانواده متقاضی میتوانند درخواست ویزای ھمراه را داشته باشند، از جملھ ھمسر و فرزندان زیر ٢٢سال. در زمان دریافت ویزای کار، اگر متقاضی در لیست اعضای کلیدی بیزینس باشد، ھمسر او میتواند ھمزمان ویزای کار را درخواست کند و بدون محدودیت در کانادا کار کند.

ھمچنین، فرزندان متقاضی استارتاپ کانادا میتوانند از مزایای تحصیل با ھزینه کانادایی بھره مند شوند. به طور طبیعی، در زمان درخواست اقامت دائم کانادا، ھمسر و فرزندان ھمراه خواھند بود و میتوانند به طور ھمزمان اقامت دائم را درخواست کنند.

آیا پس از مھاجرت باید استارتاپ راه اندازی شود؟

بله، این مھم است. قبل از درخواست اقامت، مھاجر باید قصد راه اندازی ایده را داشته باشد و پس از دریافت ویزای کار، استارتاپ باید حتماً راه اندازی شود.

مدتی که مھاجر با ویزای کار در کانادا است، روند پیشرفت استارتاپ توسط اداره مھاجرت مورد بررسی قرار میگیرد و در
صورتی که استارتاپ فقط جھت اخذ اقامت دائم راه اندازی شده باشد، امکان اقامت دائم مورد نظر ممکن است به خطر بیفتد.

شانس مھاجرت به کانادا

ظرفیت برنامه استارتاپ کانادا محدود است. طبق قانون مصوب در سال، ٢٠١٢ در ھیچ حالتی بیش از ٢٧۵٠ پرونده در سال برای این برنامه در نظر گرفته نخواھد شد. اما در سال ،٢٠٢٣ ظرفیت این برنامه به ٣,۵٠٠نفر رسیده است که خبر خوبی برای متقاضیان است. باید توجه داشت که ظرفیت برنامه استارتاپ کانادا محدود است و با توجه به تقاضای بالا، شانس مھاجرت ممکن است محدود باشد.

مدارک لازم برای ویزای استارتاپ کانادا عبارتند از:

 1. رزومه(CV) و بیزینس پلن: ارائه رزومه کامل و جزئیات بیزینس پلنی که نشان دھنده توانایی شما برای راه اندازی و مدیریت کسب و کار در کانادا باشد.
 2. نامه حمایت از یک سرمایه گذار کانادایی: باید از یک سرمایه گذار کانادایی حمایت و تایید دریافت کنید که مایل به سرمایه گذاری در کسب و کار شما میباشد.
 3. مدارک شخصی: شامل پاسپورت معتبر و مدتدار، شناسنامه، و در صورت متاھل بودن، سند ازدواج.
 4. مدارک تمکن مالی و معرفی نامه بانکی: باید توانایی مالی خود را برای تامین ھزینه ھای زندگی و کسب و کار خود در کانادا اثبات کنید. ارائه معرفی نامه بانکی از بانک شما نیز الزامی است.
 5. مدرک زبان: باید توانایی زبان انگلیسی یا فرانسه را اثبات کنید. این میتواند از طریق آزمون ھای معترف بھ زبان مثل IELTS یا TEF انجام شود.
 6. تاییدیه معاینه پزشکی و سوء پیشینه: برای این کھ اثبات کنید که سلامتی خود را دارید و ھیچ سوء پیشینھای ندارید، باید یک معاینه پزشکی را انجام دھید و مدارک مربوطه را ارائه دھید.
 7. رسید پرداخت ھزینه ھا: باید ھزینه ھای مربوط به ویزا و ھزینه ھای دیگر مربوطه را پرداخت و رسیدھای مربوطه را ارائه دھید. این مدارک برای درخواست ویزای استارتاپ کانادا الزامی است و باید به دقت و کاملیت ارائه شوند.

دریافت ویزای استارتاپ کانادا چقدر طول میکشد؟

دریافت ویزای استارتاپ کانادا معمولاً حدود 6 ماه زمان میبرد. پس از دریافت نامه ،LOS شما 6 ماه فرصت دارید تا درخواست خود را ارسال کنید. سپس، فرآیند بررسی درخواست شما توسط مقامات مهاجرتی کانادا حدوداً 37 ماه یا سه سال طول میکشد. اما ممکن است این فرآیند زمانبرتر یا زودتر از این باشد.

در صورتی که میخواهید زودتر از سه سال به کانادا مهاجرت کنید، میتوانید از طریق ویزای ورک پرمیت کانادا، به مدت یک سال در این کشور حضور پیدا کنید. در این مدت، باید ثابت کنید که قصد انجام فعالیتهای کسب و کاری را در کانادا دارید، از جمله ثبت شرکت و گرفتن مجوزهای شرکتی.

دریافت ویزای استارتاپ کانادا

برای دریافت ویزای ورک پرمیت استارتاپ، حدوداً 50 هفته زمان میبرد. برای این کار، باید نامه حمایتی و تعهدنامه از یکی از سرمایه گذاران را دریافت کنید و مدارک مربوطه را به مقامات مهاجرتی کانادا ارائه دهید.

ویزای استارتاپ کانادا برای چه کسانی مناسب نیست؟

ویزای استارتاپ کانادا برای افرادی که سرمایه محدودی دارند، مناسب نیست. اگر شما و یا شرکت شما سرمایه کافی نداشته باشید، احتمال دریافت پشتیبانی از سازمان های حمایتی تعیین شده تقریباً صفر است. همچنین، ریسک رد شدن
درخواست ویزای استارتاپ کانادا برای افراد بالای
60 سال بسیار زیاد است.

درصد موفقیت در دریافت ویزای استارتاپ کانادا

درصد موفقیت در دریافت ویزای استارتاپ کانادا به مدارک ارائه شده، شرایط متقاضی، و همچنین به موسسه مهاجرتی که متقاضی انتخاب میکند بستگی دارد. همچنین، موفقیت پرونده ویزای استارتاپ به حمایت از سازمان های معرفی شده نیز بستگی دارد.

با توجه به تجربه موسسه مهاجرتی حوری سلیمانی در زمینه پرونده های ویزای استارتاپ، درصد تایید شرکت ها توسط این سازمان های حمایتی به شرح زیر است:

 • 78 درصد: برای استارتاپ هایی که توسط انکوباتورها حمایت میشوند.
 • 80 درصد: برای استارتاپ هایی که توسط گروه های سرمایه گذاری فردی حمایت میشوند.
 • 43 درصد: برای استارتاپ هایی که توسط صندوق های سرمایه گذاری حمایت میشوند.

انکوباتور استارت آپ کانادا

در کانادا، انکوباتورھای استارتاپ یا شتاب دھنده ھا (Startup Incubator/Accelerator) به عنوان مکان ھایی فیزیکی طراحی
شدهاند که به شرکتھای استارتاپی در فرآیند رشد و توسعه کسب و کارشان کمک میکنند. این انکوباتورھا با ارائه خدماتی مانند
فضای کاری، آموزش و مشاوره، تجربھ و دانش، ارتباط با سرمایه گذاران، و شبکه سازی، به کسب و کارھا کمک میکنند تا در مسیر
رشد و توسعه خود پیشرفت کنند.
در کانادا، انواع مختلفی از انکوباتورھا و شتاب دھنده ھا وجود دارند که به شرکت ھای استارتاپی، به خصوص در حوزه فناوری اطلاعات، فضای کاری و خدمات حمایتی ارائه میدھند.

برخی از معروفترین انکوباتورھای استارتاپ کانادا عبارتند از:

 • MaRS Discovery District: یکی از بزرگترین مراکز انکوباتوری در کانادا کھ در تورنتو واقع شده است.
 • Communitech: یک برنامه شتابدھی استارتاپی در دانشگاه تورنتو که در صنعت ھوش مصنوعی و داده ھا متمرکز است.
 • FounderFuel: یک شتابدھنده استارتاپ در مونترال که به شرکت ھای استارتاپی در حوزه ھای مختلف ارائه خدمات میدھد.
  نمونه طرح استارت آپ کانادا
  نمونھ طرح ھای استارتاپی کانادا نیز از موفقیت ھای بسیاری برخوردارند. این نمونه طرح ھا با ارائه ایده ھای نوآورانه و جذاب، ایجاد
  اشتغال، قابلیت رقابت در مقیاس جھانی و رشد و سود دھی در مدت زمان معقول، توانسته اند توجه بسیاری را به خود جلب کنند.

برخی از موفق ترین نمونه ھای طرح استارتاپی کانادا عبارتند از:

 • Loopio: یک ایده استارتاپی که به کمک بھینھسازی درخواست ھای پرسشنامه ھا و پیشنھادات طراحی شده است.
 • Opencare: یک ایده استارتاپی که اطلاعات لازم را از متقاضیان دریافت و بھترین دندانپزشکان را معرفی میکند.
 • Ritual: یک سامانه سفارش آنلاین غذا از رستوران ھای محلی.
 • Hootsuite: یک پلتفرم مدیریت شبکه ھای اجتماعی و مدیریت دیجیتال برای کسب و کارھا

مطالب مرتبط

سوالات متداول 

مهاجرت به کانادا از طریق استارت آپ - ویزای استارت آپ

ویزای استارت آپ کانادا چیست؟

ویزای استارت آپ (Strat-up Visa) یک پایلوت موقت ۵ ساله برای آن دسته از افراد و کارآفرینانی است که قصد راه اندازی یک بیزنس جدید در کانادا به کمک سرمایه گذاری یکی از شرکت‌های تعیین شده را دارند. در صورتی که این برنامه نتایج مثبتی در سیستم مهاجرت کانادا داشته باشد٬ احتمال تمدید یا دائمی شدن برنامه می‌باشد

آیا با هر ایده جدید می‌توانم برای دریافت ویزای استارت آپ اقدام کنم؟

تنها داشتن ۱ طرح یا ایده٬ اگرچه شرط لازم ولی شرط کافی برای ورود به برنامه استارت آپ نیست؛ شما باید در کنار طرح خود حمایت مالی از طرف یکی از سازمان‌های تعیین شده را داشته باشید.

5/5 - (19 امتیاز)

11 دیدگاه. دیدگاه تازه ای بنویسید

 • مینو کریمی
  7 تیر 1401 08:51

  ایا برای مهاجرت به کانادا از طریق استارت آپ نیازمند تمکن مالی هستیم؟

  پاسخ
  • hooriadmin
   7 تیر 1401 08:53

   بله حداقل نیازمند تمکن مالی هستید و باید مقدار سرمایه و دارایی های شما بررسی شود.

   پاسخ
 • علی احمدی
  14 تیر 1401 08:38

  با عرض سلام و وقت بخیر میخوام بدونم آیا بدن داشتن مدرک زبان هم امکان اخذ ویزای استارت آپ وجود داره؟

  پاسخ
  • سلام بله شما برای اخذ ویزای استازت آپ قطعا نیازمند به مدرک زبان میباشید.

   پاسخ
 • سلام وقت بخیر، آیا کسی که با ویزای استارت اپ وارد کانادا میشه به این معنا است که همزمان اقامت دائم هم دریافت میکنه یا حتما باید ثابت کنه کسب و کارش موفقه؟

  پاسخ
 • سلام خسته نباشید میخوام بدونم مدت زمان اعتبار ویزای استارت آپ کانادا پس از صدور حدودا چقدره ؟

  پاسخ
  • hoorisoleimani@gmail.com
   30 آبان 1401 02:03

   درود. ویزای استارت آپ یکی از روش های اقامت دائم است که بعد از ارسال پرونده میتوان برای متقاضی اصلی تقاضای ویزای کار کرد و معمولاً ویزای کار برای این افراد به سرعت صادر می شود و تا زمان لندینک اعتبار دارد و یا قابل تمدید است ،اما بقیه افراد در کشور محل اقامت خود زندگی خواهند کرد تا زمانی که پرونده آنها به نتیجه برسد و اقامت دائم دریافت کنند که برای ایرانی ها حدوداً یک سال و نیم الی دو سال طول می کشد. با ما در تماس باشید

   پاسخ
 • سلام و خسته نباشید، میخوام بدونم کسی که در استارتاپ موفق به پذیرش میشه، میتونه هر کسی رو به عنوان همراه و یا اعضا با خودش ببره؟ لازم نیست اون شخص شرایط خاصی داشته باشه؟

  پاسخ
  • hoorisoleimani@gmail.com
   30 آبان 1401 01:57

   درود. در یک گروه استارتاپ حداکثر پنج نفر متقاضی می توانند وجود داشته باشند که هر کدام از این افراد می توانند خانواده درجه یک خود را معرفی کرده و همزمان با یکدیگر اقامت بگیرند ولی راهی برای اینکه هر کسی به این پرونده اضافه شود وجود ندارد اگر تمایل دارید که در این رابطه اطلاعات بیشتری داشته باشیم لطفا با دفتر تورنتو در تماس باشید. واتس آپ ۳۴۳۴ ۸ ۳۴ ۶۴۷ ۱+

   پاسخ
 • سلام. آیا استارت اپ یک روش اقامت دائم است یا موقت؟

  پاسخ
  • با درود، استارت آپ یک روش اقامت دائم است اما تحت شرایط خاص امکان گرفتن ویزای کار و ورود سریع تر قبل از صدور اقامت دائم به کانادا وجود دارد.

   پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
شما برای ادامه باید با شرایط موافقت کنید

*

code

فهرست
error: Content is protected !!
× با ما در واتس آپ در ارتباط باشید.