اعتراض صدها ایرانی به “راب نیکلسن” وزیر امور خارجه کانادا

صدهاایرانی دراعتراض به طولانی شدن بیش ازحد رسیدگی به پرونده های مهاجرتشان به کانادا بعلت تحریم های اقتصادی علیه ایران اعتراض خود رابصورت مکتوب به اطلاع “راب نیکلسن” وزیر امورخارجه رساندند. متقاضیان طبق برنامه های مهاجرتی موجود توسط منیتوبا،بریتیش کلمبیا وکبک انتخاب شده اند که آنهاراملزم به سرمایه گذاری صدهاهزاردلار درایالات نامبرده نموده است.

هرچند بعلت تحریم های موجود ،طبق لایحه ارزیابی اقتصادی ویژه دولتی ،ایرانیان بدون کسب اجازه ازوزارت امورخارجه قادربه جابجایی پول ازایران نخواهند بود.

کانادا ازنوامبر۲۰۱۱کلیه معاملات مالی باایران رامنع نموده است وروابط دیپاملتیک میان دو کشورازسپتامبر۲۰۱۲به حالت تعویق درآمده است.

دریادداشت هایی که طی هفته گذشته توسط دووکیل به آقای نیکلسن ارجاع داده شده اند متقاضیان بیان داشته اند چنانچه فایل های آنها درطی ۳۰روزآینده درحالت تعویق باقی بماند ازطریق قانون وارد کار خواهند شد.دریکی ازنامه هاچنین آمده:”برخی ازاین تقاضانامه ها پس ازگذشت ۲۴ماه بدون اتخاذ هیچ گونه تصمیمی یا بیان کلامی برگشت خورده است”.

“درک این مسئله که چراتاکنون تصمیمی دررابطه باپرونده ها گرفته نشده دشواراست..درخواست هایی که یک سرمایه گذاری بااهمیت برای اقتصاد کاناداست..”

درنامه اول چنین آمده:”عدم فعالیت وزیردرقانون برابرباسوء استفاده ازقدرت است…چیزی که دادگاه ها دراستفاده ازآن درتحریم تردید نکرده اند”. این مسئله وعدم کارایی درمتصدی پیشین یعنی”جان بِیرد” نیزوجود داشت.

درژانویه ۴۱نفراز۵۴ متقاضی مهاجرت به کبک پس ازآنکه اعتراض خود رابه سمع آقای بِیرد رسانده واوراتهدید به پیگیری کارشان ازطریق دادگاه نمودند وپس ازپیگیری دولت توانستند اجازه وزارتی خود رادریافت نمایند.

نامه های قانونی اخیرازسمت ۵۴متقاضی برنامه سرمایه گذاری کبک و۴۴متقاضی انتخاب شده توسط برنامه نام نویسی ایالات منیتوبا وبریتیش کلمبیا بوده اند. طبق برنامه حداقل میزان سرمایه گذاری برای قبولی دراین برنامه از۲۰۰۰۰۰ تا ۸۰۰۰۰۰ دلاربوده است.درسال ۲۰۱۳ یک داوطلب تهرانی بارشته حسابداری به نام اس….. برای مهاجرت به ایالت منیتوبا توسط “گلوب اند میل”مصاحبه شد.اوگفت که تقاضانامه اوبیش از۱۶ماه دروزارت خانه متوقف شده بوده است.به گفته اودارایی های مالی خانواده اش خوابانده شده است زیرااوبرای داشتن سپرده درمنیتوبا مجبوربه نقد نمودن داراییش درتهران بوده است.

وینسنت والای،وکیل خانواده اس…. می گوید که حتی اگرمهاجرت نوعی مزیت باشد ونه یک حق ، دراین مورد آینده این مهاجرتوسط مسولان ایالت منیتوبا ووزیر امورخارجه تعیین می شود،کسی که قوانین خود رابدون هیچ توجیهی نادیده می انگارد.

درایمیلی فرانسیس لاسل، سخنگوی تجارت بین الملل وامورخارجه کانادا اذعان داشت که سازمان      نمی تواند درمورد شرایط تقاضای افراد نظری دهد.اوگفت:” انتشاراین اجازه نامه ها اتوماتیک نیست، بلکه عملی استثنائی درحیطه اختیارات وزیرامورخارجه می باشد. آقای والای ودیگروکلا که مدافع حقوق ایرانیان مقیم کانادا یاداوطلبان متقاضی برای مهاجرت به کانادا هستند می گویند که تحریم ها برپایه داوری وترجیحات فردی همچنین تعصبات بیش ازحد هستند که پیش ازنهادهای ایرانی باعث صدمه دیدن افراد می گردد.

آقای لاسل گفت:”موضع کانادا دربرابر  ایران  روشن است”.

هفته گذشته نخست وزیر،استفان هارپر،در سخنرانی درسال جدید نو روز را به  ایرانیان تبریک گفت.

اگر سوال یا نظری راجع به مطلب فوق دارید لطفا به صفحه ی پرسش و پاسخ بروید.

امتیازدهی post
لینک کوتاه:
فهرست
error: Content is protected !!
× با ما در واتس آپ در ارتباط باشید.