رانندگی در حال مستی وجریمه ها

برای خواندن دو مقاله قبل اینجا کلیک کنید

  مقاله اول

مقاله دوم

سوال:جریمه های مربوط به رانندگی باسطح الکل بالا درخون ورانندگی غیرعادی ویاعدم انجام آزمایشات چیست؟

اولین تخطی:جریمه حداقل ۱۰۰۰دلار که تا۲۰۰۰دلارنیزمتغییراست.

حداقل ممنوعیت  اجباری رانندگی :اززمان محکومیت به مدت ۱-۳سال.

دومین تخطی:گذراندن حداقل ۳۰روزدرزندان. حداقل ممنوعیت  اجباری رانندگی:اززمان محکومیت به مدت۲-۵سال.

سومین تخطی متوالی…

حداقل ۱۲۰روززندان. حداقل ممنوعیت  اجباری رانندگی:۳سال اززمان شروع محکومیت که ممکن است مادام العمرگردد.

دربرخی موارد این اجاره به فرد داده می شود که درصورت شرکت کردن دربرنامه های کنترل رانندگان تحت تاثیرالکل ۱ دردوره ممنوعیت رانندگی کند.

حداکثرمیزان حکم زندان برای جرایم کم اهمیت ترتا۱۸ ماه وبرای جرایم بااهمیت ۵سال می باشد. مقام دادخواه تصمیم می گیرد که روند جریمه باصدورکیفرخواست انجام پذیرد یا بلافاصله وبدون هیچ وقفه ای. چنانچه به پرداخت هرگونه جریمه ای ازاین جرایم محکوم شده اید این به عنوان یک جرم برای شما ثبت خواهد شد. بعلاوه شماممکن است متوجه شوید که پیداکردن بیمه برایتان دشوارخواهدبود وباید انتظارداشته باشید که نرخ بیمه خیلی بالاتری راپرداخت کنید.

سوال:آیاممکن است که گواهینامه خود را ازدست بدهم؟

تعلیق گواهینامه کنارجاده ای:

اگرمیزان الکل موجود درخون شما۰٫۰۸ یاکمترهم باشد ممکن است گواهینامه شما به حالت تعلیق درآید. اگردرآزمایش غربالگری نتیجه “هشدار” نمایان گردد یااگرآزمایش دم سنج نشان دهنده سطح الکل بین ۰٫۵-۰٫۸ باشد(۵۰-۸۰ میلی گرم الکل در۱۰۰ میلی لیترازخون) بلافاصله گواهینامه شما معلق می گردد.

تعلیق گواهینامه کنارجاده ای طبق قوانین وسایل نقلیه ایالت نوا اسکوشیا بدین شرح است:

-۷روزبرای اولین تعلیق طی ۱۰سال

-۱۵روزبرای دومین تعلیق طی ۱۰سال

-۳۰روزبرای سومین تعلیق متوالی طی ۱۰ سال

-۳ماه(۹۰روز) تعلیق اجرایی:

اگرشماآزمایش دم سنج راانجام داده ونتایج حاصله میزان الکل بالای ۰٫۰۸ رانشان دهد ویا اینکه ازانجام آزمایشات مربوطه امتناع ورزیده باشید علاوه برجریمه گواهینامه شما بمدت ۳ماه ودرست ۷روزپس ازوقوع حادثه تعلیق خواهد شد.افسرپلیس یک گواهینامه موقت ۷روزه به شماخواهد داد وزمانی که این ۷روز به پایان رسد گواهینامه شما برای ۳ماه آینده ضبط خواهد شد.

شمامی توانید به رییس اداره وسایل نقلیه  نوااسکوشیامراجعه کرده وخواستاربازبینی آن گردید. برای انجام این کارشماباید فرم مربوطه را پرکرده ،شهریه موردنیازراپرداخت کنید، اگرتاکنون این کارراانجام نداده اید گواهینامه خود راهمراه داشته باشید. اگرخواهان پاسخگویی شفاهی هستید باید ازیک فردتقاضا کنید. بعد ازدرخواست بازبینی وپرداخت مبلغ مورد نظر بازبینی کتبی طی ۱۰روزوشفاهی طی ۲۰روزانجام می پذیرد.

درخواست بازبینی مانع ازنگهداری وتعلیق گواهینامه  شمانمی شود.

اگردرخواست شما رد شود می توانید تصمیم اتخاذ شده توسط سازمان را به شورای وسایل نقلیه ارجاع دهید.میتوانید به طرق زیربا شورای وسایل نقلیه موتوری ارتباط برقرارکنید:

وب سایت:gov.ns.ca/snsmr/access/drivers/motor-vehicle-appeal-board.asp

شماره تماس: ۴۲۵۶-۴۲۴-۸۵۵-۱یا۴۲۵۶-۴۲۴(۹۰۲)

ادرس:شورای فرجام خواهی وسایل نقلیه-……

اگرشمامحکوم به رانندگی درحین مستی بوده باشید تعلیق قانونی طبق ضوابط وسایل موتوری درطی دوره ممنوعیت توسط دادگاه اجرامی گردد.

قانون نامه جنایی ممنوعیت های رانندگی

چنانچه بعلت رانندگی بابی احتیاطی ، رانندگی باسطح الکل موجود بالای ۰٫۰۸ درخون ویاعدم انجام آزمایشات محکوم شده اید درموارد زیرازرانندگی منع خواهید شد:

-اولین تخلف:۱-۳سال ازتاریخ شروع محکومیت. اگردربرنامه کنترل رانندگان الکلی شرکت کرده باشید ممکن است بعداز۳ماه تعلیق به شمااجازه رانندگی داده شود.

-دومین تخلف:۲-۵سال ازتاریخ شروع محکومیت اگردربرنامه کنترل رانندگان الکلی شرکت کرده باشید ممکن اسن بعد از۶ماه تعلیق به شمااجازه رانندگی داده شود.

-سومین تخلف متوالی: ۳سال ازتاریخ شروع محکومیت که ممکن است این جریمه مادام العمرگردد.تنها درمورد تخلف سوم اگرشما دربرنامه کنترل رانندگان الکلی شرکت کرده باشید ممکن است بتوانید پس از۱۲ماه تعلیق گواهینامه دوباره رانندگی کنید.

تخلف از قانون نامه جزایی ممنوعیت های رانندگی نوعی سرپیچی محسوب می شود.جریمه ها شامل فرجام،مجازات تعلیقی،و زندان تا۵سال است.

رییس اداره وسایل نقلیه می تواند گواهینامه رابرای مدت طولانی تری  نسبت به آنچه که توسط دادگاه تعیین گردیده باطل کند. رییس اداره وسایل نقلیه بطورکلی گواهینامه رانندگی رابمدت ۱سال برای اولین تخلف،۳سال برای دومین تخلف،۱۰سال برای  سومین تخلف ودرصورت ارتکاب چهارمین تخلف برای همیشه باطل می کند. چنانچه شما درحین حادثه بعلت رانندگی غیرعادی ویاسطح بالای ۰٫۰۸الکل درخونتان محکوم شده اید وفرزند کمتراز۱۶سال درماشین خود داشته باشید رییس اداره وسایل نقلیه گواهینامه شمارا یک سال بیشترلغو خواهد کرد.(مثلا حداقل۲سال برای اولین تخلف) وشرکت در دربرنامه کنترل رانندگان الکلی اجباری خواهد بود.

سوال:آیا برنامه کنترل رانندگان الکلی درنوااسکوشیا وجود دارد؟

بله ،این برنامه به شما این امکان رامی دهد که دردوران ممنوعیت اجباری ازشرایط مطلع شده وباتمامی وسایل نقلیه که دستگاه تست سطح الکل بروی آن نصب شده رانندگی کنید.

این برنامه برای اکثر رانندگان متخطی که برای اولین بارتخلف کرده اند اختیاری بوده اما برای گروه زیراجباری است:

-افرادی که متهم به رانندگی غیرعادی بوده وفرزند زیر۱۶سال درماشین خود داشته باشند.

-وافرادی که رانندگی خطرناک داشته وآن راتکرارکرده باشند.

-یاکسانی که رانندگی خطرناک آنها موجب صدمه فیزیکی یا فوت شده باشد.

برای این رانندگان بازگشتن به جاده ورانندگی مجدد مستلزم نصب دستگاه تست سطح الکل برروی وسایل نقلیه آنهاست وباید آموزش ورهنمودهای مربوط به توان بخشی الکلی رانیزکامل کنند. شرکت کنندگان  می بایست  این دستگاه رابروی موتورنصب کنند. راننده  دردستگاه می دمد که بدین وسیله سطح الکل موجود درخون راننده اندازه گیری می شود. اگرچنانچه میزان الکل موجود درخون بالای ۰۲٫میلی گرم درهر۱۰۰میلی لیترخون باشد ماشین روشن نخواهد شد. راننده همچنین بصورت دوره ای ملزم به انجام آزمایشات تست تنفس  درحین حرکت ماشین است. اطلاعات درج شده بروی دستگاه  باید هر۶۰روزیک بار دانلود شود ودر تصمیم گیری های مربوط به حضور شخص دربرنامه مورد استفاده قرارمی گیرد. بخش توانبخشی  حاضردربرنامه توسط خدمات اعتیاد اجرا می گردد. این برنامه شامل ارزیابی استعمال الکل یا مواد مخدر،اتمام رانندگی درحین برنامه آموزشی، برآورد ریسک وجلسات رایزنی می باشد. شرکت کنندگان چیزی حدود ۱۷۰۰-۲۰۰۰ دلار رابرای سال اول پرداخت می کنند، بعلاوه مبلغ ۴۰۰ دلار برای خدمات اعتیاد باید بپردازند. این مبلغ شامل هزینه های مربوط به جرایم الکلی مانند مبالغ قانونی، جرایم مشخص شده توسط دادگاه،بهای افزوده شده بیمه و هزینه گواهینامه مجدد نمی باشد.

۱-برنامه کنترل رانندگان تحت تاثیرالکل برنامه ای مفید جهت  آموزش ونحوه ترک مشروبات الکلی است. این سیستم همچنین شامل دستگاهی است که برروی وسیله نقلیه نصب گردیده و بادمش در دستگاه میزان الکل خون مشخص می گردد ، درصورتی که این میزان ازمقداراستاندارد تعیین شده بالاترباشد ماشین روشن نخواهد شد.

اگر سوال یا نظری راجع به مطلب فوق دارید لطفا به صفحه ی پرسش و پاسخ بروید.

امتیازدهی post
لینک کوتاه:
فهرست
error: Content is protected !!
× با ما در واتس آپ در ارتباط باشید.