تعلیق گواهینامه رانندگی

 این مقاله دنباله ی نوشته ای دیگر تحت عنوان رانندگی در حال مستی است ، لطفا مقاله ی قبلی را اینجا بخوانید

آزمایش دم سنج

 

اگر افسر پلیس دلیل قانع کننده ای مبنی براستفاده الکل توسط  شماطی۳ساعت گذشته داشته باشد ،مانند انجام آزمایش تنفس کنارجاده ای، ممکن است ازشمابخواهد که تست “دم سنج” راانجام دهید. درصورت درخواست چنین تقاضایی ازسوی افسرپلیس شماملزم به انجام آن درمرکزپلیس هستید. درفاصله زمانی ۱۵دقیقه از شما دست کم ۲ آزمایش تنفس  گرفته خواهد شد، تنفس عمیق شما طبق آنچه تکنسین میخواهد باید صورت پذیرد. در این حالت و در زمانی که افسر از شما میخواهد که تست دم سنج را انجام دهید شما این حق را دارید که با یک وکیل مشورت کرده و باید این زمان بصورت قانونی در اختیار شما قرار گیرد،این حق شماست. همچنین شمامی توانید بصورت خصوصی با وکیل مشورت کنید. رایزنی کمک قانونی(LADC) 24 ساعت شبانه روزو۷روزهفته برای افرادی که توسط پلیس دستگیریاتوقیف شده اند قابل دسترسی می باشد. مکالمه باLADC مجانی می باشد. اگرچنانچه خواهان صحبت باوکیل مشخصی هستید این حق رادارید که با وکیل مورد نظرخود مشورت کنید.

آزمایش دم سنج میزان الکل خون شمارااندازه گیری میکند. بعدازانجام آزمایش تکنسین به شما مدرکی که نشان دهنده نتیجه آزمایش است ارائه می دهد، شماباید این مدرک رابه وکیلتان بدهید.اگرآزمایش نشان دهنده سطح الکل بالای ۰٫۰۸ درخون شماباشد طبق آن جریمه خواهید شد(بخش ۲۵۳ قوانین)وممکن است بخاطررانندگی با وسیله نقلیه نیزجریمه شوید(رانندگی بابی احتیاطی-بخش۲۵۳ مجموعه قوانین)

سوال:آیاپلیس می تواند آزمایش نمونه خون راانجام دهد؟

اگرپلیس بصورت عقلانی پی به این موضوع ببرد که طی ۳ساعت گذشته شما الکل مصرف کرده ورانندگی کرده اید شماملزم به انجام این آزمایش هستید.

و-اگرشمابصورت فیزیکی قادربه انجام تست تنفس نیستید

-یا انجام آزمایش تنفس بخاطرشرایط موجود برای شماعملی نیست نمونه گیری های خون شما فقط دراین موارد وتحت نظرمتخصصان پزشکی  انجام خواهد پذیرفت ،افرادی که مشخص می سازند انجام این آزمایشات موجب به مخاطره افتادن سلامتی شما نمی شود.

سوال:اگرنخواهم آزمایش دم سنج راانجام دهم چه اتفاقی می افتد؟

اگرنخواهید این آزمایش راانجام دهید بخاطرامتناع ازانجام آن جریمه خواهید شد. قانون کلی بدین گونه است که شماباید این آزمایش رادرصورت لزوم انجام دهید مگرآنکه دلیل قانع کننده ای برای عدم انجام ان داشته باشید. اینکه برای مثال بگویید که “شمافکرنمی کنید که مست بوده اید یاپلیس شمارادرحین رانندگی ندیده است…” قانع کننده نیست. قانون موجود دراین مساله بسیارپیچیده است. چنانچه پلیس ازشماتقاضای انجام این آزمایش راکند  بهترین کاراین است که باوکیل خود تماس گرفته وبا اومشورت کنید.

جرایم مربوط به عدم انجام آزمایش همانند جرایم مربوط به رانندگی بابی احتیاطی وسطح الکل بالای ۰٫۰۸ درخون است.

ایالت انتاریو روشی دربرخورد با جرم رانندگی درحین مستی دارد که درراستای قوانین وبرنامه های سرسختانه آمریکای شمالی است.

تعلیق گواهینامه رانندگی

 

رانندگانی که دارای گواهینامه کامل هستند گواهی نامه آنها درموارد زیربی درنگ توسط پلیس جاده تعلیق خواهد شد :

-امتناع ازانجام آزمایش تنفس

– چنانچه میزان غلظت الکل خون ۰٫۰۵ یابیشترباشد.(این بدان معناست که درهر۱۰۰میلی لیترازخون فرد ۵۰میلی گرم الکل وجود دارد).

ازابتدای آگوست ۲۰۱۰ اگرشما دارای گواهینامه کامل باشید، یعنی سن شما ۲۱ سال یاپایین ترباشد ویا یک نوآموزباشید ، چنانچه درخون شما الکل مشاهده شود بلافاصله توسط پلیس راه یک تعلیق گواهینامه ۲۴ساعته دریافت خواهید کرد؛ واگرمحکوم شناخته شوید متحمل جریمه ای معادل ۶۰-۵۰۰دلار و تعلیق ۳۰ روزه گواهینامه خواهید شد.

رانندگان مجرم

 

اگررانندگی شما غیرطبیعی بوده وغلظت الکل درخون شما بیشتراز۰٫۰۸  باشد ویا به هرنحوی ازانجام آزمایشات تست الکل یامواد مخدر اجتناب کنید طبق مجموعه قوانین موجود مجرم شناخته خواهید شد. افرادی که به علت رانندگی نامناسب  وسرپیچی ازآن مجرم شناخته شده اند طبق قانون نامه جزایی وعبورومرورآنتاریوملزم به پرداخت جریمه هستند. پیامدهای ناشی ازآن شامل یک دوره مازاد تعلیق گواهینامه، نصب دستگاه کنترل رانندگان تحت تاثیرالکل …..وجریمه است.

محکومیت  های مربوط به تخلفات رانندگی دست کم بمدت ۱۰ سال درمدارک راننده باقی خواهد ماند.

نوشیدن مشروبات الکلی ورانندگی

 

این صفحه تنهاشامل اطلاعات قانونی بوده ونه اندرزقانونی

سوال: اگرمست بوده ورانندگی کنم چگونه جریمه خواهم شد؟

معمول ترین تخلفات ناشی ازرانندگی درحین مستی شامل:

رانندگی غیرعادی: رانندگی درحالتی که شماتحت تاثیرمواد/ دارو ویامشروبات الکلی هستید،چه داروهای بانسخه پزشک یا داروهای غیرقانونی

-رانندگی بالای ۰٫۸ یا۸۰:رانندگی درحالتی که میزان الکل موجود در۱۰۰ میلی لیترخون شمابالای ۸۰ میلی گرم باشد.

-ردشدن یاامتناع ازانجام آزمایشات مربوط به مست بوده ورانندگییا آزمایش خون بدون داشتن دلیل منطقی.همگی اینها طبق مجموعه قوانین کانادا جرم محسوب می شود. اگرچنانچه سطح الکل خونتان بالا بوده یارانندگی شماغیرطبیعی جلوه می کند درصورت رانندگی با خودرو ، کامیون، قایق، ماشین برف پیما،هواپیما ویاهرگونه وسیله نقلیه دیگر جریمه خواهید شد. حتی اگرشما درحال رانندگی نباشید ووسیله نقلیه تنها درکنترل شماباشد نیزجریمه به شماتعلق خواهد گرفت. وسیله نقلیه نبایدحرکت کند. برای مثال شما درصندلی جلو هستید وسوییچ ماشین درجیب شماست وماشین شمادرگوشه ای پارک شده وموتورخاموش است اما درهرصورت وسیله درکنترل شماست.

سوال:اگرپلیس ماشین مرامتوقف کند اجازه انجام چه کاری راخواهد داشت؟

اگرماشین شماتوسط افسرپلیس متوقف شده افسرمعمولا مدارک رانندگی وبیمه ماشین  شما راچک خواهد کرد که شماملزم به ارائه مدارک فوق الذکرهستید. همچنین ممکن است افسرپلیس سوالاتی نظیراینکه” آیاچیزی نوشیده اید؟” یا” آخرین باری که نوشیده اید کی بوده است” بپرسد که البته قانونا شماملزم به پاسخگویی نیستید. ممکن است شما مودبانه ازدادن جواب امتناع کنید.

آزمایشات هوشیاری فیزیکی وتست تنفس کنارجاده ای:

اگرافسرپلیس به گونه ای معقول نسبت به استفاده شما ازالکل مظنون شود ویا بفهمد که طی ۳ساعت گذشته شماکنترل وسیله نقلیه ای رابعهده داشته اید افسرخواستارمواردزیرخواهد شد:

-شماباید برخی آزمایشات هشیاری فیزیکی رابرای ارزیابی پیوستگی مانند راه رفتن برروی انگشت پا یا ایستادن برروی یک پا راانجام دهید.

-انجام آزمایش تنفس کنارجاده ای بادمیدن دردستگاهی بنام وسیله تایید شده غربالگری.

بادرخواست افسرشماباید آزمایش هوشیاری فیزیکی ویاتست تنفس را انجام دهید، درغیراین صورت بااجتناب ازانجام آزمایشات جریمه خواهید شد.

برای انجام آزمایش هوشیاری فیزیکی ویاتست تنفس افسرنباید شمارادرجریان این مساله بگذارد که شماحق برقراری ارتباط با یک وکیل را دارید ونباید قبل ازانجام آزمایش منتظرشما بمانند تا بایک وکیل دراین خصوص مشورت  کنید . تست تنفس کنارجاده ای  “قبول، هشدار ویا ردشدن” درآزمایش رانشان می دهد. اگراین تست هشداریا ردشدن رانشان دهد افسرازشماخواهد خواست تاتست “دم سنج” راانجام دهید

اگر سوال یا نظری راجع به مطلب فوق دارید لطفا به صفحه ی پرسش و پاسخ بروید.

امتیازدهی post
لینک کوتاه:
فهرست
error: Content is protected !!
× با ما در واتس آپ در ارتباط باشید.