مشاغل مورد نیاز دانمارک

لیست قراردای مشاغل مورد نیاز دانمارک

اگردریک زمینه شغلی که درحال حاضرباکمبود نیرو مواجه است به شما شغلی پیشنهاد شود ،دسترسی آسانی به بازارکاردانمارکی ها خواهید داشت. این مشاغل درلیست قراردادی ذکرشده اند. این شرایط برای کسانی که برای پناهندگی دردانمارک نیزاقدام کرده باشند قابل اجراست….

اگرشما برمبنای پیوستن به خانواده یاپناهندگی و فعالیت های انسان دوستانه اجازه اقامت دانمارک راداراهستید نیازی به کسب اجازه کاردردانمارک نخواهید داشت. اگرچنانچه نیازمند کارکردن هستید این مسولیت به عهده خودتان خواهد بود. اگردردانمارک بصورت غیرقانونی مشغول بکارشوید  ممکن است ازکشوراخراج شده وخود وکارفرمایتان جریمه شده ویا ممکن است زندانی شوید.

لیست مشاغل مورد نیاز دانمارک

این لیست شامل شماری حرفه وشغل درزمینه های مشاغل مورد نیازمی باشد.

شرایط کار

شغل مورد نظرشما باید دراین لیست وجود داشته باشد.بعلاوه شماباید یک قرارداد کاری مکتوب یا پیشنهاد کاری که نشان دهنده حقوق یا شرایط کاری شما باشد بهمراه داشته باشید. حقوق کاری شما باید مطابق با استانداردهای دانمارک باشد.

حداقل میزان تحصیلات برای مشاغل موجود درلیست لیسانس است.دربرخی موارد موافقت مقامات دانمارکی نیازاست. این موضوع به وضوح درلیست قراردادی ذکرگردیده است.مثلا دکترهای آموزش دیده درخارج ازکشور می بایست مجوزهای مربوطه راازاداره سلامت وپزشکی دانمارک کسب کنند.

مدت زمان

اگرشما تقاضانامه  را ازکشورخود یاکشوردیگری که حداقل در۳ماه گذشته بصورت قانونی درآن اقامت داشته اید دریافت کرده باشید به شما اجازه اقامت برای ۱ماه قبل ازشروع کارتان داده خواهد شد.این به شما برای مستقرشدنتان دردانمارک کمک می کند. بدین وسیله شمااعلام می دارید که توانایی ساپورت خود وخانواده تان رادرصورت همراهی۱ماه قبل ازکارجدیدتان دارید. اگراین موضوع رااعلام نکنید اجازه اقامت شما تنهابرای ۱۴روزقبل ازشروع کارتان اعتبارخواهد داشت. اگرتقاضانامه خود را دردانمارک ارائه دهید اجازه اقامت شما همزمان باشروع کارتان دارای اعتبارخواهد بود.

اگرتحت قرارداد نامحدود شغلی(قراردادی که تاریخ آن منقضی نمی شود) اجازه کارواقامت خود رادریافت کرده باشید مدت زمان شمابرای اقامت دردانمارک بطورمعمول ۴سال خواهد بود.بعد اراین زمان اگردرهمان شغل مشغول بکارباشید می توانید برای تمدید اجازه نامه خود اقدام کنید.اگراعتباراجازه نامه شما منقضی شده وبرای تمدید آن اقدام کرده اید وشغلتان نیزثابت بوده می توانید به محض دریافت اجازه اصلی درحالی که پروسه تمدید اجازه نامه تان درحال انجام شدن است دردانمارک باقی مانده وبه کارتان ادامه دهید.حتی اگرشغلی که درآن هستید مدت زمان کمی است که درلیست قراردادی قرارگرفته با این وجود بازهم می توانید برای تمدید اجازه نامه خود اقدام کنید.

اگراجازه کارواقامت شما تحت عنوان قرارداد موقت کاری است ،مدت زمان اقامت شما به میزان قرارداد کاری شما بعلاوه ۶ ماه می باشد. دلیل این موضوع نیزآن است که به شما۶ماه اضافی فرصت داده می شود که پس ازانقضای اعتباراجازه کارموقتتان بدنبال کارجدید باشید. درطول زمانی که بدنبال کارجدید هستید اجازه کارکردن ندارید. اگربدنبال کارجدید هستید باید برای اجازه کارواقامت جدید اقدام کنید ،البته نه بعد ازروزشروع بکارجدیدتان.

اگرکارتان راازدست دهید

اگرکارتان راازدست دهید درحالی که اشتباهی ازشخص شما سرنزده باشد ،مثلا تعد یل کارمندان، می توانید ۶ماه دیگراجازه اقامت داشته باشید تابدنبال کارجدید بگردید. دراین مورد شما تنها۲روزپس ازمنقضی شدن اجازه نامه کارتان فرصت دارید تا برای اجازه اقامت جدیدتان اقدام کنید. برای این منظور میتوانید ازنامه یا با پرکردن فرم های مربوطه اقدام کنید.لطفا برگه ای که نشان می دهد مدت زمان شما برای کارمنقضی گردیده ویا دیگرمدارک مرتبط رابه نامه خود الصاق کنید که نشان دهد چراشما کارخود راازدست داده اید،کپی پاسپورتتان نیزلازم است.توجه داشته باشید که هزینه مربوط به این تقاضانامه باید پرداخت گردیده ورسید آن ضمیمه گردد. به شرطی این ۶ماه فرصت اضافی به شماتعلق خواهد گرفت که هیچ گونه کمک عمومی ازطرف سازمان های فعالیت اجتماعی به شما نشده باشد.

اگرکارجدیدی بیابید

اگردرحین کاریا زمانی که برای یافتن کارجدید به شما اجازه اقامت دردانمارک داده شده شغل جدیدی بیابید ، می بایست برای اجازه کارواقامت جدید دوباره اقدام کنید. هرچند ممکن است قبل ازدریافت اجازه نامه جدید شما کارتان راشروع کنید که مبین آن است که شما تقاضانامه خود راقبل ازشروع بکارجدید ارائه داده اید.

اهمیت داشتن پاسپورت معتبر

مدت زمان تمدید ویا داشتن اجازه اقامت تنها ۳ماه قبل ازمنقضی شدن اعتبارپاسپورتتان است.بعبارت دیگراگرپاسورت شما۱۲ماه اعتباردارد اجازه اقامت شمابرای ۹ماه تمدید خواهد شد. این موضوع هم برای کارمندان خارجی وهم برای همسروفرزندان شخص که قصد مشایعت وی رابعنوان اعضای خانواده دارند قابل اجراست. لطفا توجه داشته باشید که حتی نوزادانی که دردانمارک متولد شده اند باید پاسپورت معتبرداشته باشند.

اگرشمابطورمعمول مثلا برای ۳سال حق اقامت دارید امااعتبارپاسپورتتان تنها۲سال است اجازه اقامت شما کوتاه خواهد شد چراکه مدت زمان اقامتتان ازحدمعمول کوتاه ترشده است. بمحض اینکه پاسپورت خود راتمدید کردید بایدباالصاق کپی پاسپورت جدید برای تمدید اجازه نامه خود اقدام نمایید.

اعضای خانواده

اگرشغل شماجزءمشاغل ذکرشده درلیست قراردادی است وبواسطه آن توانسته اید اجازه نامه اقامت وکاردریافت کنید می توانید خانواده درجه یک راباخود همراه کنید.

پایان بخش دوم

برای مطالعه ادامه مطالب اینجا کلیک کنید

اگر سوال یا نظری راجع به مطلب فوق دارید لطفا به صفحه ی پرسش و پاسخ بروید.

امتیازدهی post
لینک کوتاه:
فهرست
error: Content is protected !!
× با ما در واتس آپ در ارتباط باشید.