تاریخ انتشار: 18 اکتبر 2014

انواع حسابهای پس انداز

 انواع حسابهای پس انداز

در کانادا روشهای فراوانی برای پس انداز ارائه می شود و حسابهای پس انداز متفاوتی نیز وجود دارد که ما تعدادی از آنها را به صورت خلاصه به شما معرفی می کنیم و باز هم توصیه می کنم که از متخصصین مورد تائید سازمان ما در شناختن هر یک از این حسابها به صورت رایگان کمک بگیرید …

۱-طرح پس انداز بازنشستگی که برای ذخیره دوران کهولت و بازنشستگی است .

۱-Registered Retirement Saving Plan ( RRSP)

که خود به انواع و اقسام تقسیم می شود و شما در اینجا می توانید اصل این اطلاعات را بیابید .

۲- برای پس انداز تحصیلی برای فرزندان

۲-Registered Education Saving Plan (RESPs)

۳- برای پس انداز و امنیت مالی برای خانواده هایی که فرد معلولی دارند .

۳-Registered Disability saving Plan (RDSP)

۴- Tax Free Saving Account

که در این نوع حساب برای پولی که ذخیره می کنید که البته در هر سال باید مقدار محدودی باشد و میزان آنرا اداره مالیات بر درآمد به شما اعلام می کند هیچگونه مالیاتی از شما گرفته نمی شود و آنرا برای آینده ذخیره می نمائیم .

اگر سوال یا نظری راجع به مطلب فوق دارید لطفا به صفحه ی پرسش و پاسخ بروید.