اعضای خانواده و دانمارک

مشایعت اعضای خانواده

اگرحق کارواقامت دردانمارک را داشته باشید می توانید خانواده خود رانیزبهمراه خود ببرید. این اجازه نامه به همسر،فرزندان زیر۱۸سال که باشما زندگی می کنند،شریک ثبت شده یا همخانه شمانیزتعلق می گیرد. درمورد شریک هم خانه اتان بطورمعمول باید حداقل  ۱۸- ۲۴ماه بایکدیگرزندگی کرده باشید.  درموارد استثنایی استفاده ازحق اقامت شما برای فرزندان بالای ۱۸ سالی که باشما زندگی می کنند همچنین برای والدینتان امکان پذیرمی باشد…

چنانچه اجازه نامه اقامت شامل حق کاروتحصیل درمدت زمان اقامت دردانمارک است اعضای خانواده شما نیازی به اقدام برای اجازه نامه کارندارند.

شرایط لازم

شماوخانواده تان باید بایکدیگروبایک آدرس مشابه زندگی کنید.بعلاوه باید توانایی ساپورت مالی خانواده را داشته باشید واین امکان وجود دارد که مجبوربه اثبات این ادعاشوید. متعاقبا،خانواده شما نباید هیچ گونه کمک عمومی ازتشکل های اجتماعی دریافت کنند.

اجازه نامه اقامت برای فرزندان بالای ۱۸سال و والدین

درموارد استثنایی وپس ازارزیابی های فردی برای فرزندان بالای ۱۸ سال که باشمازندگی می کنند وهمچنین والدینتان این امکان وجود دارد که ازحق اقامت شمااستفاده کنند. این مورد درشرایط زیرحادث می گردد:

-شماهمیشه عضوخانواده خود راازنطرمالی حمایت کرده وباهم زندگی کرده اید.

-عضوخانواده بعلت معلولیت یاسن بالا به شما وابسته است.

– فامیل دیگری درکشورخود نداشته باشید که ازاومراقبت کند.

-اعضای خانواده درزمانی که شما خارج ازکشوراقامت داشته اید شمارامشایعت کرده اند.

تحصیل دردانمارک

اگرشما شهروند کشوری خارج ازکشورهای اسکاندیناوی ویاEU  هستید برای تحصیل دردانمارک نیازبه اجازه اقامت دارید.

لطفا توجه داشته باشید که مسولیت یافتن مکانی برای تحصیل واجازه تحصیل درآنجا بعهده خودتان است. نمی توانید قبل ازآنکه مکانی رابرای تحصیلتان نیافته اید ازاجازه اقامتتان بعنوان یک دانشجو استفاده کنید.

دراینجاسه طبقه بندی اصلی تحصیلی وجود دارد که یک اجازه نامه اقامت راتضمین می کند:

-برنامه های عالی تحصیلی

-برنامه های پایه ونوبنیاد

-دبیرستان های محلی

چراتحصیل دردانمارک؟

به عنوان یک دانشجوی بین المللی دردانمارک می توانید انتظارتحصیلات درسطح کلاس جهانی در زمینه های مهندسی،علوم زیستی وفناوری اطلاعات را داشته باشید. همچنین شما تجربه تحصیل درمحیطی امن، دوستانه ومبتکرانه راخواهید داشت.

چالش های جهانی خواهان راه حل های مبتکرانه است

در دانمارک تحصیلات عالی بریافتن راه حل هایی برای مشکلات جهان واقعی متمرکزاست. ازاین رویافته های سنتی با صنعت درهم آمیخته وروش هایی رامی آموزند که توانایی دانشجویان رابرانگیخته وازاین شکوفایی درجهت  یافتن راه حل های خلاقانه بهره می گیرد.

این روش مطالعه نیازمند سطح بالاتری ازخلاقیت ونوآوری فردی وتفکرمستقل است. بنابراین تحصیل دردانمارک متفاوت وچالش برانگیزترازگذشته است. ماایمان داریم که این امرالهام بخش شما درزندگی بوده ودرموفقیت شما درهرآنچه که تصمیم به انجامش دارید موثرخواهد بود.

برنامه تحصیلی خود رابیابید

این بخش شامل بیش از۵۰۰برنامه و۱۳۰۰  دوره است که به زبان انگلیسی تدریس شده است.

گزینه های تحصیلی

موسسات عالی تحصیلی دانمارکی برای دانشجویان بین المللی خود فرصت های بسیاری رافراهم نموده اند، شامل بیش از۵۰۰برنامه آموزشی به ربان انگلیسی که دارای کیفیت بسیاربالا بوده ودرسطح بین المللی مطرح هستند.

چه علاقه مند به برنامه های مبنی برتحقیق وپژوهش ویا آموزش های شغلی باشید گزینه های بسیاری دردانمارک خواهید داشت. می توانید ازبین برنامه های بسیاری که همگی به زبان انگلیسی تدریس می گردد یکی را انتخاب کنید:

شما حق انتخاب بین ۳نوع موسسه تحصیلی دانمارکی را داراهستید:

برنامه تحصیلی

موسسات

برنامه های ۲٫۵ساله حرفه دانشگاهی

این برنامه ها درس های تئوری وعملی رابرای فعالیت درتجارت یاصنعت بایکدیگرترکیب می کنند. این برنامه ها شامل رشته های تجارت، تکنولوژی،IT،چند رسانه ای،صنایع غذایی وتوریست و..است.

مدارس عالی تحصیلات حرفه ای

کالج های دانشگاهی

برنامه های حرفه ای کارشناسی،مدت زمان ۳-۴سال ونیم

این دوره مطالعات تئوری رابا کاربردهای عملی درزمینه های تجارت،مهندسی،آموزش،IT، پرستاری،کارهمگانی..ترکیب می کند.قرارگیری درمحیط کاری دانشجویان رابرای ورود به شغل های ویژه آماده می سازد.

مدارس عالی تحصیلات حرفه ای

کالج های دانشگاه

دانشگاه ها

برنامه های ۳ساله کارشناسی

این دوره برمبنای تحقیق وپژوهش بوده و برای دانشجویان یافته های وسیع تحصیلی ودانش ویژه درزمینه های مختلف به همراه خواهد داشت. این برنامه دانشجویان راواجد شرایط برای ورود به بازارکاروادامه تحصیل درمقاطع بالاترمی سازد.

دانشگاه ها

دوره های ۲ساله ارشد

برنامه های این دوره برپایه تحقیق وپژوهش بوده وبه دانشجویان دانشی نظری می دهد که باتوانایی بکارگیری آن بصورت عملی ادغام می شود.درپایان دوره  دانشجویان می توانند وارد بازارهای کارشده یا ادامه تحصیل دهند.

دانشگاه ها

 دوره های ۳ساله دکتری

دوره دکتری برمبنای تحقیق وپژوهش است وشامل تحقیق مستقل،تدریس،شرکت درشبکه های تحقیقی وقرارگیری درموسسات تحقیقی خارجی می باشد. این دوره شامل بسیاری ازفرصت های حمایت مالی می شود.

دانشگاه ها

تحصیلات زیرلیسانس

قبل ارانتخاب برنامه ودوره خود ابتدا باید هدف خود راازتحصیل مشخص کنید.هدف نهایی شماچیست؟ آیاشما برای داشتن یک شغل خاص نیازمند سطح خاصی ازحرفه ای بودن هستید؟ سپس باید یکی ازدوره های دانشگاهی مربوطه درسطح لیسانس راانتخاب کنید. این برنامه ها شامل دوره های اجباری وسازمان دهی شده می باشند. هرچند اگرهدف شما دستاوردهای دانشگاهی است ممکن است دوره های لیسانسی که برپایه تحقیق وپژوهش بنا نهاده شده اند راترجیح دهید. دربیشترمواقع این دوره ها به شما مطالعه مستقل، فعالیت های گروهی وپروژه کاری راپیشنهاد می کنند.

مدرک اکادمی شغلی

یک برنامه مدرک اکادمی شغلی (AP) برای فردی است که بدنبال کاردرتجارت یاصنعت باشد.ترکیب  درسهای تئوری وکارعملی دوره ها، AP  رادر همکاری تنگاتنگ با بخش های حرفه ای مربوط به آنها قرارداده است که متضمن آن است که مهارتی که شماکسب می کنید بسیارمتداول وحرفه ای است.

شما خواهید آموخت که اطلاعات وداده ها را ازمنابع گوناگون تشخیص داده،انتخاب وآنالیزکنید . بعلاوه برای ارائه کار،دانشجویان معمولا عضوگروهای کوچک وبزرگ می شوند. شما همچنین می توانید دردانمارک یاکشورهای دیگرمشغول بکارشوید که فرصت خوبی برای بکارگیری مهارت ها ودانشتان بصورت عملی خواهد بود.

اگر سوال یا نظری راجع به مطلب فوق دارید لطفا به صفحه ی پرسش و پاسخ بروید.

امتیازدهی post
لینک کوتاه:
فهرست
error: Content is protected !!
× با ما در واتس آپ در ارتباط باشید.