اطلاعات کارگران موقت

چنانچه متقاضی به عنوان یک غیرمهاجرخواهان کارکردن موقت درایالات متحده باشد تحت قوانین مهاجرت امریکا ، به نسبت کاری که تمایل به انجام آن دارد نیازمند یک ویزای بخصوص می باشد….

کارکردن دربیشتر گروه های کارموقت مستلزم آن است که تقاضانامه  توسط کارفرمای مورد نظرکه مورد تایید سرویس های مهاجرتی وشهروندی امریکا است قبل ازاقدام متقاضی برای دریافت ویزا تکمیل گردد. افراد متقاضی پس ازآنکه کارفرمایان امریکایی فرمهای مربوطه را ارایه داده و با درخواست آنان موافقت شد می توانند برای ویزای کارموقت اقدام کنند.

ویزای افراد باتوانایی ودستاوردهای استثنایی   معمولا به موارد زیراطلاق می گردد:

۱:افراد باتوانایی های استثنایی درعلوم،هنر،تحصیل،تجارت یاورزشکارانی که درسطح ملی وبین المللی افتخارات بسیاری کسب کرد ه اند ویاافرادی که دستاوردهای قابل توجهی درصنعت سینما وتلویزیون داشته اند.

۲:افرادی که هنرمندان وورزشکاران دسته ۱ رادریک رویداد خاص همراهی  کرده یاعضومهمی دراجرای یک رویداد هستند. فردی که درگروه ۲جای دارد دارای توانایی هاوتجارب  خاصی درارتباط با گروه ۱ است که نمیتوان آنها رابایک کارگرامریکایی جایگزین کرد وحضوراین افراد برای کسب موفقیت گروه ۱ الزامی می باشد.

۳:افرادی که همسران ویافرزندان متقاضیان گروه ۱و ۲ هستند.

شرایط لازم

متقاضی باید توانایی های اسثنایی خود رادر علم،هنر،تجارت،تحصیل و ورزش وهمچنین افتخارات ملی وبین المللی خود را نشان دهد وبرای کارکردن درزمینه استعداد خود باید بصورت موقتی به امریکا آمد وشد داشته باشد. منظورازتوانایی های منحصربه فرد واستثنایی درمقوله هنرسطح بالایی ازدستیابی به موفقیت است که درجه مهارت فرد را ازسطوح قابل دستیابی توسط افراد عادی متمایز کرده وبخوبی معرف شهرت چشمگیروبرجسته فرد درزمینه مربوطه باشد.

منظوراز توانایی منحصربه فرد درزمینه های علمی،تحصیلی،تجارت ویا ورزش سطحی ازمهارت است که نشان دهد متقاضی جزء معدود افرادی بوده که باتلاش فراوان به بالاترین نقطه کاری خود رسیده است.

صلاحیت داشتن ویزای بالا  برای افراد فعال درعرصه سینما وتلویزیون بدان معناست که متقاضی باید دستاوردهای استثنایی خود راکه گواه درجه مهارت بالا وقابل توجه وورای دستاوردهای افراد عادی بوده رابه نمایش بگذارد وشهرت چشمگیرودرخورتوجه اودرصنعت سینما وتلویزیون می بایست قابل اثبات باشد.

اگر سوال یا نظری راجع به مطلب فوق دارید لطفا به صفحه ی پرسش و پاسخ بروید.

امتیازدهی post
لینک کوتاه:
فهرست
error: Content is protected !!
× با ما در واتس آپ در ارتباط باشید.