تاریخ انتشار: 15 آوریل 2018

بارش یخی

باران یخی در تورنتو

حوری سلیمانی و بارش یخی در ۱۵ آپریل ۲۰۱۸ ذبرابر ۲۶ فروردین ۱۳۹۷

 

صبح یکشنبه ۱۵ آوریل ۲۰۱۸ که برابری می‌کند با ۲۶ فروردین ۱۳۹۷ با رخوت یک صبح سرد زمستانی از پنجره به بیرون نیم نگاهی می‌کنم و بارش برف یخی را می نگرم و بغض دلتنگی‌‌هایم را برای برف‌های نباریده در وطنم در گلو خفه میکنم ولی‌ نمیدانم چرا چشمهایم هوای باریدن دارد. بغض برای خودم که نیست، برای آنانی‌ است که دوستشان داشته‌ام و در یادواره ایام دور در کنارم بودند آن زمان که  زاینده رود زیبایم زیر بارش های باران و برف از ته دل  میخندید  و من و ما در وسعت قهقهه‌های مستانه اش شاد بودیم ولی‌ هرگز مرگش را تصور نمی‌کردیم. چه کسی گفته هجرت درمان درد است. من برایت میگویم که هجرت همه درد است وقتی دلت با تو میاید. و اکنون هزاران هزار کیلومتر دورتر از آن مغموم  رفته؛ دلم برایش تنگ تنک است.برایش دعا می‌کردم که زاینده باش که نشد و هنوز دعایم به آسمان است همچئون هزاران دیگر که یک بار دیگر با پیچ و تاب مواجش شهرم را زنده کند و مردمانش را هم.