جدیدترین فهرست مشاغل در ارزیابی تاثیر بازار کار تسهیل شده کبک

بدون دیدگاه

جدیدترین فهرست مشاغل در ارزیابی تاثیر بازار کار تسهیل شده کبک

کارفرمایان در استان کبک، برای استخدام نیروی کار موقت خارجی در تعدادی از مشاغل، می­توانند از لزوم اثبات تلاش برای استخدام نیروی کار محلی معاف باشند.

کبک فهرست جدیدی از مشاغل واجد شرایط در روند تسهیل ارزیابی تاثیر بازار کار (LIMIA) را منتشر کرد.

هر سال فهرست به روز شده مشاغل توسط وزارت مهاجرت کبک منتشر می­شود که کارفرمایان برای استخدام نیروی کار خارجی، به آگهی شغلی برای آنها نیازی ندارند. فهرست جدید، که از سال جاری قابل استناد است، در تاریخ 24 فوریه به صورت عمومی اعلام شد.

همانند سال گذشته، فهرست جدید مشاغل واجد شرایط برای بررسی تسهیل شده، کل استان کبک را پوشش می­دهد و بر اساس نیاز نیروی کار در کل استان تنظیم شده است.

درحالیکه بسیاری از مشاغل موجود در فهرست سال گذشته در فهرست جدید نیز دیده می­شوند، حذف و اضافه­هایی نیز در فهرست سال جاری انجام شده است. 181 شغل در فهرست جدید وجود دارد. بعضی از  مشاغل اضافه شده­، مدیران اپراتورهای مخابراتی، مدیران سیسام­های اطلاعاتی و رایانه­ای، مدیران ساخت و بازسازی منازل و زمین شناسان و اقیانوس شناسان را شامل می­شود.

تغییر اعلام شده در این فهرست، بلافاصله قابل استناد و اجرا است. دوره انطباق 30 روزه برای کارفرمایان یا نمایندگان آنها، برای بررسی درخواست­های ارسال شده بنابر فهرست سال گذشته، در نظر گرفته شده است.

فهرست مشاغل کبک برای LIMIA تسهیل شده، توسط اداره کار کبک با همکاری وزارت مهاجرت کبک (MIFI) و بر اساس سیستم طبقه بندی مشاغل کشوری (NOC) 2016 تنظیم شده است.

کارفرمایان کبک که پیشنهاد شغلی متناسب با یکی از عناوین موجود در این فهرست، ارائه می­کنند، باید روند تسهیل شده را طی نمایند.

LIMIA تسهیل شده در کبک

کارفرمایان کانادایی برای استخدام نیروی کار خارجی، پیش از درخواست ارزیابی تاثیر بازار کار (LIMIA)، باید ثابت کنند که موقعیت شغلی مورد نظر را به روش­های گوناگون آگهی کرده و برای جذب نیروی کار محلی تلاش کرده­اند.

این تلاش­ها می­تواند شامل آگهی موقعیت شغلی برای حداقل 28 روز و مصاحبه با متقاضیان واجد شرایط باشد و به دولت کانادا نشان دهند که هیچ شهروند یا مقیم دائم کانادا تمایلی به استخدام در این موقعیت شغلی را نداشته یا شرایط لازم را دارا نبوده است و لزوم استفاده از نیروی کار خارجی را ثابت کنند.

روند کار برای کارفرمایان کبک در استخدام نیروی کار خارجی، نسبت به بقیه استان­های کانادا متفاوت است.

کارفرمایان کبک که نیروی کار موقت خارجی را برای مشاغل خاصی استخدام می­کنند، باید تقاضای  LIMIA را نیز ارسال کنند ولی لزومی به اثبات آگهی شغلی و تلاش برای استخدام نیروی کار محلی ندارند. این روند آسان درخواست، با عنوان LIMIA تسهیل شده شناخته می­شود.

درخواست­های LIMIA تسهیل شده باید مورد تایید مسئولان فدرال و استانی باشند. به همین دلیل، کارفرمایان مایل به استخدام نیروی کار خارجی باید فرم درخواست و مدارک مربوطه را برای اداره توسعه کار و امور اجتماعی کانادا (ESDC) و همچنین، MIFI ارسال کنند.

فهرست مشاغل LIMIA تسهیل شده کبک سال 2021

0111 CFOs
0112 Human resources managers
0121 Insurance, Real Estate and Financial Brokerage Managers
0122 Banking, credit and other investment managers
0124 Advertising, marketing and public relations managers
0131 Telecommunications company managers
0213 IT systems managers *
0311 Managers in Health Care
0411 Public service managers – policy development and administration of social and health programs
0421 Administrators – post-secondary education and vocational training  (only for educational institutions designated  and recognized  by the Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur or another government department or agency)
0422 Principals and administrators of elementary and secondary education programs  (only for educational institutions designated  and recognized by the Ministry of Education and Higher Education or another ministry or agent of the State)
 
0423 Managers in Social, Community and Correctional Services
0711 Construction managers
0712 Home construction managers and renovators
0821 Managers in agriculture
0822 Horticultural managers
0911 Manufacturing managers
1111 Financial auditors and accountants
1112 Financial analysts / financial analysts and investment analysts
1113 Securities agents, investment officers and brokers
1114 Financial planners and financial advisers  (only this designation)
1121 Human resources professionals
1122 Professionals in business management consulting services
 
1212 Supervisors, finance and insurance clerks
1213 Supervisors of library, correspondence and other information clerks
1214 Postal and courier services supervisors
1215 Supervisors, supply chain, tracking and scheduling coordination staff
1222 Executive assistants
1223 Human resources and recruitment officers
1224 Property management agents
1225 Purchasing agents
1243 Medical administrative assistants
1251 Court reporters, medical transcriptionists and related occupations
1252 Health information management professionals
1311 Accounting technicians and bookkeepers
1312 Insurance adjusters and claims examiners
1313 Insurers / Underwriters
1315 Ship brokers / ship brokers  (only this name)
 
2112 Chemists
2113 Geoscientists  and oceanographers
2121 Biologists and related scientific personnel
2122 Forest science professionals
2123 Agronomists, advisers and specialists in agriculture
2131 Civil engineers
2132 Mechanical engineers
2133 Electrical and Electronics Engineers
2134 Chemical engineers
2141 Industrial and manufacturing engineers
2142 Metallurgical and materials engineers
2143 Mining engineers
2146 Aerospace engineers
2147 Computer engineers (except software engineers and designers  ) *
2151 Architects
2153 Town planners and land use planners
2154 Land surveyors
2161 Mathematicians, statisticians and actuaries *
2171 IT Analysts and Consultants *
2172 Database analysts and data administrators *
2173 Software Engineers and Designers *
2174 Computer Programmers and Interactive Media Developers *
 
2175 Web designers and developers *
2223 Forestry technologists and technicians
2224 Natural environment and fishing technicians
2225 Landscaping and horticultural technicians and specialists
2231 Civil engineering technologists and technicians
2232 Mechanical engineering technologists and technicians
2233 Industrial engineering and manufacturing technologists and technicians
2234 Construction estimators
2241 Electronic and electrical engineering technologists and technicians
2243 Industrial Instrument Technicians and Mechanics
2251 Architectural technologists and technicians
2254 Land survey technologists and technicians
2263 Public health, environmental and occupational health and safety inspectors
 
2264 Construction inspectors
2281 Computer network technicians *
2282 User support agents
2283 Computer systems assessors and the title  video game tester *
3011 Nursing co-ordinators and supervisors
3012 Registered Nurses and Registered Psychiatric Nurses
3111 Medical specialists
3112 General practitioners and family physicians
3113 Dentists
3114 Veterinarians
3121 Optometrists
3122 Chiropractors
3124 Primary health care practitioners
3131 Pharmacists
3132 Dietitians and nutritionists
3141 Audiologists and speech therapists
3142 Physiotherapists
3143 Occupational therapists
3211 Medical laboratory technologists
3212 Medical laboratory technicians and pathology assistants
3213 Animal health technologists and veterinary technicians
3214 Respiratory therapists,   cardiovascular perfusionists and cardiopulmonary technologists
3215 Medical radiation technologists
3219 Technical assistants in pharmacy  (only this name)
3222 Dental hygienists and therapists
3223 Dental technologists and technicians and auxiliaries in dental laboratories
3233 Nursing assistants
3234 Ambulance and paramedical personnel
4011 University professors and lecturers
4012 Post-secondary teaching and research assistants
 
4021 College teachers and other vocational instructors  (only for educational institutions designated by the Ministry of Education and Higher Education or another government department or agency)
4031 Secondary school teachers  (only for educational institutions designated  and recognized by the Ministry of Education and Higher Education or another ministry or agency of the State)
4032 Primary and preschool teachers  (only for educational institutions designated  and recognized  by the Ministry of Education and Higher Education or another ministry or agency of the State)
4033 Educational advisers
4112 Lawyers (everywhere in Canada) and notaries (in Quebec)
4151 Psychologists
4152 Social workers
4153 Marriage therapists / marriage therapists, family therapists / family therapists and psychoeducators / psychoeducators  (only this designation)
4156 Employment counselors
4161 Researchers, Consultants and Program Officers, Natural and Applied Sciences
4162 Economists, economic policy researchers and analysts
4163 Business Development Officers, Marketing Researchers and Consultants
4164 Social Policy Researchers, Consultants and Program Officers
4165 Health Policy Researchers, Consultants and Program Officers
4166 Education Policy Researchers, Consultants and Program Officers
4211 Paralegals  (only this designation)
4212 Social and community service workers
4214 Educators with a college or university diploma in early childhood education or child development and early childhood educator assistants with a high school diploma whose employer is authorized to to hire is an educational institution designated and recognized by the Ministry of Education and Higher Education or another ministry or an agency of the State, or a childcare service recognized by the Ministry of the Family
4215 Instructors for persons with disabilities
 
4312 Firefighters
5125 Translators, terminologists and interpreters
5131 Producers, directors, choreographers and the appellation  Technical, Creative and Artistic Directors / Technical, Creative and Artistic Directors and Project Managers – visual effects, digital animation and video games *
5211 Library and Archives Technicians
5223 Graphic design technicians
5241 Graphic designers, animators, designers and animation technicians in the field of 2D and 3D digital media (only this name) *
6211 Sales Supervisors – Retail
6221 Technical sales specialists – wholesale
6231 Insurance agents and brokers
6235 Financial sales representatives
6314 Information and customer service supervisors
 
6331 Butchers, Meat Cutters and Fishmongers – Wholesale and Retail
7201 Foremen / women supervisors of machinists and personnel in the forming, profiling and assembly trades  (only this designation)
7202 Foremen / women in electricity and telecommunications  (only this designation)
7205 Foremen / women in other construction trades and repair and installation services (only this designation)
7231 Machinists and machining and tooling inspectors
7233 Sheet metal workers
7236 Ironworkers
7237 Welders, Welding and Brazing Machine Operators
7242 Industrial electricians
7245 Telecommunications line and cable workers
 
7246 Telecommunications equipment installers and repairers
7251 Plumbers
7252 Pipefitters, Furnace Fitters and Sprinklers
7271 Carpenters
7281 Bricklayer-masons
7282 Concrete finishers
7283 Tilesetters
7284 Plasterers / Drywall installers / applicators and pavers / finishers and Interior Systems  Drywall / Lathers
7291 Roofers and shinglers
7292 Glaziers
7293 Insulators
7294 Painters and decorators (except interior decorators)
7295 Interior coating installers
7301 Mechanical foremen / women (only this designation)
7302 Foremen / women supervisors of heavy equipment operator teams  (only this designation)
7303 Supervisors, Printing and Related Occupations
 
7311 Construction millwrights and industrial mechanics
7312 Heavy-duty equipment mechanics
7313 Refrigeration and air conditioning mechanics
7314 Railcar repairers
7316 Machine fitters
7318 Elevator Constructors and Mechanics
7321 Automotive, Truck and Bus Mechanics and Repairers
7331 Oil and solid fuel burner installers
7332 Appliance servicers and repairers
7333 Electrical mechanics
7361 Locomotive and yard mechanics
7371 Crane operators
7381 Printing press operators
8211 Supervisors, forestry
8241 Logging Machinery Operators
8252 Foremen / women in agricultural services, farm supervisors and specialized workers in animal husbandry  (only this designation)
 
9213 Supervisors, food, beverage and associated products processing
9214 Supervisors, Rubber and Plastic Products Manufacturing
9215 Supervisors, Forest Products Processing
9235 Pulp and paper pulping, papermaking and coating control operators
9241 Power Plant Mechanics and Power System Operators
9243 Water and waste treatment plant operators
 

درباره مهاجرت به کانادا بیشتر بدانید:

جهت دریافت اطلاعات بیشتر درباره ورود اعضای خانواده نیروی کار موقت خارجی به کانادا با سازمان مهاجرتی حوری سلیمانی با بیش از ۲ دهه تجربه و هزاران پرونده موفق، تماس حاصل نمایید.

برای مشاهده ویدیوهای آموزشی اقامت کانادا می‌توانید به کانال یوتیوب و آپارات ما مراجعه فرمایید.

به اینستاگرام ما بپیوندید: 

hoori_soleimani@

AIMvisa_fa@

لینک کوتاه:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
شما برای ادامه باید با شرایط موافقت کنید

فهرست