خبرهای سال 2018
تغییر قوانین پزشکی کانادا

تغییر قوانین پزشکی

قوانین پزشکی جدید دولت کانادا در تاریخ 16 آپریل 2016، وزیر مهاجرت، پناهندگی و شهروندی کانادا، احمد حسن، اعلام کرده…
فهرست