تاریخ انتشار: 13 فوریه 2017
فرآیند تحصیل در آلمان

فرآیند تحصیل در آلمان

تحصیل در آلمان: پروسه تحصیل ودانشگاه میتواند ازکشوری به کشوردیگرمتفاوت باشد.بنابراین دراینجا مابه بیان پاره ای ازمسائل،امتحانات وساختارآن می پردازیم.انتخاب مکان تحصیل وکسب ورودی دانشگاه به معنای یافتن راه وتشخیص آشفتگی موجود دراین ساختار و کشور جدید می باشد.درآلمان بسیاری ازمسائل مربوط به اموردانشگاه توسط اینترنت انجام می شود زیرادانشجویان ازنقاط مختلف کشوربه دانشگاه می آیند و نمی توانند همیشه درمحیط دانشگاه حضورداشته باشند،بخصوص درهنگام تعطیلات.دربیشترموارد افراد می توانند ازطریق فرم نام نویسی خود به اطلاعات مورد نیاز دست یابند، مثلا برای نوعی سخنرانی آموزشی اینترنتی که ILIASنامیده می شود.توسط این سایت علاقه مندان می توانند به اطلاعات مربوط به سخنرانی ودیگرموارد مطرح شده درآن دست یابند.کتابخانه دانشگاه نیزازدیگرمواردی است که به یک چنین سیستمی مجهزمی باشد.با این سیستم هرکس می توانند ازوجود کتاب مورد نظرخود درکتابخانه وتمدید مدت زمان لازم برای نگهداری کتاب نزد خود مطلع شود.

 

یافتن یک چنین وب سایت هایی می تواند نقطه شروع خوبی برای یافتن اطلاعات مورد نیازشما باشد. بعلاوه داشتن دانش مربوط به موضوعات وسخنرانی ها نیزحائزاهمیت می باشد. این امر نه تنها برای انتخاب برنامه مطالعاتی و تحصیلی صحیح با اهمیت است بلکه برای داشتن برنامه ریزی خودتان نیز ضروری است.درآلمان هرسال تحصیلی شامل ۲ترم می باشد که نیمسال نامیده می شود که شامل ترم تابستان وزمستان می باشد.هرترم شش ماه به طول انجامیده وشامل ۲قسمت می باشد،دوره سخنرانی علمی ودوره ای که درآن سخنرانی وجود ندارد.دردوره اول سخنرانی ها وکلاس ها دردانشگاه برگزارمی شود ودردوره دوم امتحانات آخرترم برگزارمی گردد وشما این امکان راخواهید داشت که دوره کارورزی خود راگذرانده،کارکنید ویاازتعطیلات خود لذت ببرید.

 

دردانشگاه های آلمانی هنگام پیش آمد مسئله ای ویاایجاد سوالی اشخاص زیادی برای پاسخگویی وجود دارند.دانشگاه افرادی رابه عنوان مشاوربرای دانشجویان درنظرگرفته که بدین طریق دانشجویان بتوانند سوالات مربوط به فرایند تحصیل خود دردانشگاه رامطرح نموده وپاسخ مناسب رادریافت کنند.بعلاوه مشاورانی برای سوالات کلی مربوط به زندگی دردانشگاه درنظرگرفته شده اند وبرای دانشجویان خارجی افرادی دردفاترمختلف حضوردارند که به چندین زبان مسلط بوده ومی توانند دانشجویان را درزمینه های مختلف ودررابطه با مسائل خاص یاری دهند.چنانچه شما مشکلاتی دررابطه با امتحانات یامحتوای سوالات دارید کارمندان واستادان قطعا دراین زمینه راهنمای شماخواهند بود.البته تشکل های دانشجویی که حکم مشاورراایفامی کنند نیزدردانشگاه وجود دارد،وبرای هربرنامه ای انجمنی مشخص تعیین شده که پاسخگوی تمامی سوالات مربوط به تحصیل وزندگی دانشجویان است.به علت وجود دانشجویان قدیمی تر هرشخص می تواند سوالات بسیاری درمورد چرخه تحصیل وسخنرانی های برگزارشده دردانشگاه داشته باشد.درصورت تمایل شما نیزمی توانید جزئی ازاین تشکل دانشجویی باشید.

اطلاعات مفید برای تحصیل در آلمان

 • هزینه تحصیل درآلمان
 • محل سکونت/خانه
 • کارهای جزئی برای دانشجویان خارجی
 • خدمات بانکی درآلمان
 • فرایند تحصیل درآلمان
 • هزینه زندگی در آلمان

 

راههای دریافت اقامت آلمان :

 1. هر آنچه درباره تحصیل درآلمان باید بدانید
 2. اقامت تحصیلی آلمان
 3.  اقامت دائم آلمان از طریق ثبت شرکت
 4. دریافت ویزای کار آلمان بدون مدرک زبان
 5. اخذ اقامت از طریق ازدواج یا تولد
 6. ویزای بلو کارت (کارت ابی آلمان)

اگر سوال یا نظری راجع به مطلب فوق دارید لطفا به صفحه ی پرسش و پاسخ بروید.