روشهای مهاجرت به کانادا : همان گونه که از نام آن بر میاید اعطای حق اقامت به صورت دائمی به واجدین شرایطی است که به کانادا مهاجرت می‌ نمایند. این مقوله خود به چندین زیر مقوله تقسیم میشود که شما در صفحات زیرین به تفصیل مشاهده خواهید نمود. پس با ما باشید.

روشهای مهاجرت فدرال

روشهای مهاجرت کبک کانادا