تاریخ انتشار: 13 فوریه 2017
خدمات بانکی آلمان

خدمات بانکی در آلمان

خدمات بانکی درآلمان

هردانشجوی خارجی دربدوورود ودر روزهای اولیه باید به فکر گشایش حساب در بانک باشد.حساب بانکی گاهی می تواند درکشورمقصد انجام پذیرد،بانک دوتچه ازجمله بانک های بین المللی است که بسیاری ازدانشجویان خدمات بانکی خود رادرآن انجام می دهند.بسیاری ازپرداخت هامانند قبض تلفن،اجاره وحتی بیمه سلامت بدون پرداخت حضورر پول انجام می پذیرند بنابراین چک کردن حساب ضروری است.برخی ازبانک ها بررسی مجانی حساب رابرای دانشجویان میسرمی سازند.پس ازتصمیم گیری درمورد بانک درکنارهزینه های مربوط به افتتاح حساب فاکتورهای مهم آنها شامل وجود شعبه مورد نظرمثلا به زبان انگلیسی درمنطقه است.

 

کاروسیستم امنیت اجتماعی درآلمان

آیابه عنوان یک دانشجوی خارجی می توانم درآلمان مشغول بکارشوم؟

بسیاری ازمشتریان ماخواستارآنند که همزمان باتحصیل بتوانند مشغول بکارشوند،برخی به داشتن تجربه بسنده می کنند وبرخی به پول.اهمیت به این نکته که نباید تحصیل رانادیده انگاشت مهم است. برای ارزیابی بیمه اجتماعی باید خاطرنشان ساخت که دانشجویان ازقبل ثبت نام شده اند.تحصیل باید در ارجحیت قرارگیرد و دانشجویان باید بیشتربه تحصیل خود بپردازند.

درطی نیمسال میزان کارهفتگی نباید متجاوزاز۲۰ساعت باشد.تنهامورد استثنادراین برنامه کارکردن درتعطیلات آخرهفته وساعات شبانه می باشد.البته درتعطیلات میانسال کارکردن متفاوت خواهد بود و دانشجویان محدودیتی برای کارنخواهند داشت زیرادانشجویان خارجی می بایست کارکنند.دوره محدود به ۱۲۰روزیا۲۴۰نیم روزمی باشد که شامل یک دوره مقدماتی درسال نخست اقامت می باشد.

مالیات اجتماعی چه زمانی صورت می گیرد؟

چنانچه درطول ترم کاراز۲۰ساعت درهفته کمتربود دراین صورت هیچ پرداختی بابت بیمه اجتماعی درمورد بیمه سلامت،بیمه مراقبت های پرستاری وبیمه بیکاری نخواهد بود.هرچندبه محض اینکه درآمد ماهانه به ۴۵۰یورورسید مالیات های اجباری باید برای برنامه بازنشستگی درنظرگرفته شود.نیمی ازاین مالیات ها توسط کارفرما ونیمی دیگرتوسط کارمند پرداخت می شود. این قوانین حتی زمانی که دانشجویان درایام تعطیلات نیزمشغول کارباشند ایفاد می گردد،هرچند قانون کار۲۰ساعت دراین مورد کاربرد نخواهد داشت.طی ترم چنانچه دانشجویی بیش از۲۰ساعت درهفته کارکند بنابراین مالیات های بیمه اجتماعی اجباری می گردد مگراینکه این کارنهایتا برای ۲ماه طرح ریزی شده باشد ویا محدود به کاردرآخرهفته،شب کاری یاکاردرعصرگاه باشد.درطی نیمسال تحصیلی وحین کاردرعناوین مختلف شغلی چنانچه دانشجویی از۲۰ساعت بیشترکارکند ویا۲۶هفته راکامل کند دراین صورت این دانشجویک کارمند محسوب می شود

 

 

 

اطلاعات مفید برای تحصیل در آلمان

 • هزینه تحصیل درآلمان
 • محل سکونت/خانه
 • کارهای جزئی برای دانشجویان خارجی
 • خدمات بانکی درآلمان
 • فرایند تحصیل درآلمان
 • هزینه زندگی در آلمان

 

راههای دریافت اقامت آلمان :

 1. هر آنچه درباره تحصیل درآلمان باید بدانید
 2. اقامت تحصیلی آلمان
 3.  اقامت دائم آلمان از طریق ثبت شرکت
 4. دریافت ویزای کار آلمان بدون مدرک زبان
 5. اخذ اقامت از طریق ازدواج یا تولد
 6. ویزای بلو کارت (کارت ابی آلمان)
 7. پیوستن به خانواده

 

اگر سوال یا نظری راجع به مطلب فوق دارید لطفا به صفحه ی پرسش و پاسخ بروید.