تاریخ انتشار: 14 فوریه 2017

حقوق کارگران و کارفرمایان

در قوانینی که برای مشاغل کانادا تعریف شده است, کارگران و کارفرمایان هر دو از حقوقی بهره مند هستند. مواردی نیز در خصوص اخراج و تعلیق کاری برای هر دو طرف تعیین شده است.

کارفرمایان در صورتی می خواهند شخصی از کارمندان و کارگران خود را اخراج نموده و یا تعلیق شغلی دهند می بایستی پیش از اقدام به این کار به آنان اخطار اولیه دهند. در صورتی که کارفرما اقدام به اخطار صحیح ننماید کارگران و کارمندان می توانند در این خصوص از طریق قوانین از موقعیت شغلی خود دفاع نمایند. اخطاراتی که به شما داده می شود بستگی دارد به مدتی که در یک شغل مشغول به فعالیت بوده اید. به طور عمده کلیه افرادی که به مدت 3 ماه و بیشتر برای یک کارفرما مشغول به کار هستند می بایستی پیش از اخراج شدن و غیره اخطاریه دریافت نمایند. همچنین قوانین دیگری در خصوص تعدیل نیروها به صورت گروهی وجود دارد.

در کلیه این موارد استثنائاتی نیز وجود دارد. این استثنائات مربوط می شود به محل کار شما و قوانینی که مشمول حال شما می شوند. به طور کلی در موارد زیر کارگران نمی توانند درخواست اخطاریه نمایند:

1. اگر شما برای انجام رساندن ماموریتی خاص استخدام شده باشید.

2. اگر شما به صورت موقت تعلیق کاری دریافت کرده باشید.

3. اگر شما پیشنهاد سمتی دیگر را از سوی کارفرمای خود رد کرده باشید.

4. اگر به دلیلی روشن و واضح از کار خود اخراج شده باشید.

مواردی که کارفرما نمی تواند شما را اخراج نماید

در صورتی که شخصی از موارد قانونی خود استفاده به عمل آورد کارفرما اجازه ندارد او را اخراج نماید. برای مثال اگر کارمند درخواست اضافه کار نماید و بخواهد بیشتر از ساعات کاری خود به خدمت بپردازد کارفرما نباید در این خصوص اقدام به اخراج وی نماید. کارفرما همچنین اجازه ندارد کارمندی را به دلیل حاملگی  و یا مسائل نژادی اخراج نماید.

کارفرما همچنین اجازه ندارد شخصی را به خاطر فعالیت های گروهی و یا تنظیم شکایت علیه کارفرما اخراج نماید.

بعد از ورود به کانادا و اقامت کانادا نیاز به کسب اطلاعاتی راجع به کانادا و قوانین آن دارید که ما در این مقاله بخشی از قوانین حقوق کارگران و کارفرمایان را آورده ایم.

اگر سوال یا نظری راجع به مطلب فوق دارید لطفا به صفحه ی پرسش و پاسخ بروید.