اسپانسر شیپ همسر ، پدر و مادر

مهاجرت به کانادا از طریق خویشاوندی

تقاضای اقامت برای فامیل به دو گروه اصلی تقسیم می شود.

  1. اقامت همسر و فرزندان
  2. اقامت پدر و مادر و پدر بزگ و مادر بزرگ
فهرست