تاریخ انتشار: 21 مه 2017
کار در کانادا

مشاغل غیر ایمنی

مشاغل غیر ایمنی Unsafe Work

برای هر کارگر در هر کجای کانادا قوانین در خصوص امتنا از ادامه کار تصویب شده است. این قوانین به کارگران اجازه می دهد تا در صورت عدم احساس ایمنی و سلامت کاری بتوانند از کار کردن دست بکشند. استفاده از این قانون موجب می گردد که از استانداردهای ایمنی محل کار بررسی به عمل آید و در صورت وجود مشکل, کارفرما آنها را برطرف نماید. در طول بررسی ها و رفع نواقص طبق قوانین کارفرما موظف است حقوق و دستمزد کارگر را به طور کامل پرداخت نماید.

وجود این قوانین همچنین موجب می شود که کارفرما اجازه نداشته باشد کارگر خود را اخراج نماید. چرا که قانون به کارفرما اجازه نمی دهد که کارگری را که به علت عدم احساس ایمنی و سلامت دست از کار کشیده است را اخراج نماید.

لازم به ذکر است که استفاده از این قانون در عمل امری ساده نیست. چرا که مراحلی بسیار دقیق دارد که در هر منطقه و هر ایالت متفاوت از دیگر است.

در مشاغلی که دارای صنف می باشد, در صورت بروز مشکلات ایمنی در محل کار, کارگران کار در کانادا می توانند طبق مواد قانونی قرارداد صنفی خود و یا از طریق مشاوره با ناظر صنفی, برای رفع مسئله اقدام نمایند. در صورتی که کارگر قصد داشته باشد تا بنا بر عدم وجود مسائل ایمنی دست از کار بکشد, می تواند کلیه مراحل لازم را که برای این موضوع وجود دارد, از طریق قرارداد صنفی خود پیگیری نماید.

لازم به ذکر است که کلیه صنف های اصلی, مواردی را در خصوص ایمنی و سلامت کار در آیین نامه های خود ذکر کرده اند که بسیار دقیق تر و کاملتر از موارد ذکر شده در قانون کار اصلی است.