سازمان خدمات مهاجرتی و حقوقی سلیمانی یکی از سرشناس ترین سازمانهای بین المللی در امور مهاجرت به کانادا می باشد. این سازمان توسط خانم سلیمانی با هدف کمک کردن به کسانی که در امید مهاجرت به کانادا یا آمریکا و یا بعضس از...