,

مشکلات موجود حول محور وضعیت خدمات درمانی پناهندگان کانادا

بسیاری از افراد از سراسر جهان, کانادا را به عنوان مقصدی رویایی برای…