فرم ارزیابی

گواهی LMO یا تاییدیه استخدام نیروهای کاری خارجی

در موردتاییدیه HRSDC بیشتر بخوانید تمامی اشخاصی که قصد کار در کانادا ر…
فرم ارزیابی

تایید HRSDC چیست؟

گواهی LMO یا تاییدیه استخدام نیروهای کاری خارجیکانادا کشوری …
فرم ارزیابی
فرم ارزیابی

پیاده سازی مجدد سیستم برنامه نیروهای کاری موقت – بخش اول

/
۱۰ تیر ۱۳۹۳ –در طول چند ماه اخیر, به دلیل سوء استفاده ها و …