مهاجرت به کبک از طریق بشر دوستانه

استان کبک از همبستگی بین المللی و همچنین حمایت از پناهجویان به طور کامل حمایت می کند.

پناهجویانی که سال های بسیاری در کمپ ها به سر برده اند و یا افرادی که در کشور خودشان مورد ظلم و شکنجه واقع شده اند، به دلایل بشر دوستانه مورد پذیرش و حمایت کبک کانادا قرار می گیرند. این کمک ها توسط سازمان های دولتی و غیر دولتی و موسساتی که متعهد شده اند تا پناهجویان را اسپانسر نمایند، به پناهجویان انتقال داده می شود.

طرحی مشترک از تمامی وزارت خانه هایی که در زیر آمده است برای کمک به این افراد ایجاد شده است:

  • وزارت مهاجرت و فرهنگ جوامع
  • وزارت بهداشت و خدمات اجتماعی
  • وزارت آموزش و پرورش، تفریح و ورزش
  • وزارت استخدام و همبستگی اجتماعی

استان کبک کانادا پذیرای هزاران پناهجویی است که به کانادا پناهنده می شوند. حتی مادامی که این افراد در انتظار روشن شدن شرایط خود هستند به طور موقتی تحت حمایت کامل دولت کبک قرار خواهند گرفت.

اگر سوال یا نظری راجع به مطلب فوق دارید لطفا به صفحه ی پرسش و پاسخ بروید.