تاریخ انتشار: 14 فوریه 2017

جامعه کبک

کبک کانادا جامعه ای فرانسوی زبان و دموکراتیک بر پایه قوانین، و غنی به لحاظ گوناگونی زیست محیطی خود است. این ایالت وتمامی موسسات آن غیرمذهبی هستند .کبک هرساله میزبان مهاجران بسیاری ازچهارگوشه جهان با دانش عملی، مهارت ها، زبان ها، فرهنگ ومذاهب گوناگون است وخدمات متنوعی رابرای حضور موثر مهاجران درجامعه فراهم می کند.

لازمه همرنگ شدن باجامعه کسب آمادگی برای شناخت ارزش های متعارف واحترام به آنهاست. بدین منظوریک کشیش که درسازمان های مختلف حضوردارد جلسه ای راتحت عنوان “زندگی دسته جمعی در کبک” برگزارمی کند. این جلسه که به زبان فرانسوی بوده ارزش های متعارف جامعه کبک و اینکه چگونه این ارزش ها به زندگی روزمره مردم کبک شکل می دهد رابازگو می کند. کبک طبق اساسنامه زبان فرانسوی اداره می گردد که این زبان را تبدیل به زبان اداری ایالت نموده است. همچنین زبان فرانسوی زبان موسسات عمومی وزبان عادی مردم درمحل کار،آموزش،ارتباطات وتجارت است. کبک نسبت به حفظ وترویج زبان خود اهمیت زیادی قائل است زیرا نه تنها این زبان ابزاری مهم برای ارتباطات است بلکه سمبل متعلق بودن به جامعه کبک است.

برای همرنگ شدن بامحیط جدید زندگی، مهاجرانی که زبان فرانسوی خوبی ندارند باید درجهت ارتقاء آن همت ورزند. برای کمک به انجام این مهم، دولت کبک برای مهاجران دوره های زبان فرانسوی برگزارمی کند. حتی فرزندان مهاجرانی که قصد اقامت دائم درکبک را دارند در مدرسه های فرانسوی زبان مشغول به تحصیل می شوند. همچنین متقاضیانی که خواهان کارکردن هستند برای کسب اجازه دائم باید سطح مناسبی از زبان را ارائه دهند.

جامعه ای آزاد و دموکراتیک

سیستم سیاسی کبک برمبنای آزادی بیان و تساوی حقوق فردی و شرکت شهروندان درحزب های سیاسی ،همایش ها واحزاب حکومتی مانند انجمن های مدیریتی است.

شهروندان می توانند همانند دیگراحزاب درانتخابات نماینده شوند وحق رای دادن درهمان انتخابات رانیزداراهستند. آنها تمام مدیران اجرایی درتمامی سطوح را خود انتخاب می کنند. وقتی دولت بخواهد قانونی رابه تصویب برساند رایزنی هابه گونه ای سازماندهی می شوند که دربرگیرنده نیازهاوعلایق عوام مردم نیزباشند.رفتارهای زننده چه برگرفته ازنگرش های سیاسی،مذهبی وچه نژاد پرستی باشند به هیچ عنوان قابل قبول نیستند. کبک کانادا خواهان حل مشکلات از طریق مذاکره است.

جامعه غنی به واسطه تنوع وگوناگونیش

کبک رفته رفته درحال ایجاد تنوع بیشتر است. اکثریت فرانسوی زبان، انگلیسی زبان و بومی ها با فرهنگ ها،مذاهب وملیت های مختلف ازجای جای جهان همگی درکنارهم زندگی می کنند.

کبک مردم رابه تبادل فرهنگ وروابط نزدیکترتشویق می کند وبدین گونه است که معنای تنوع وگوناگونی راتداعی می سازد. بعلاوه، هرکس بااحترام به حقوق سایر افراد می تواند سبک زندگی وعقاید مذهبی خود راباتوجه به علایق خود انتخاب کند. روابط بین افراد برمبنای احترام متقابل وتحمل تفاوت ها به شیوه ای هماهنگ است.

جامعه ای برمبنای قانون

کبک جامعه ای دموکراتیک وقانون مند است. همه افراد درارزش ها وشان اجتماعی بایکدیگر برابرند وقانون به یک اندازه از آنها حمایت می کند. آنها نیز باید به نوبه خود و علی رغم عقایدشان به قوانین احترام گزارند.

تبعیض قائل شدن میان افراد آن هم برپایه موارد ذکرشده درذیل که دراساسنامه حقوق و آزادی بشر آمده ممنوع است:

نژاد- رنگ پوست- جنسیت- بارداری- جهت گیری های جنسی- جایگاه اجتماعی- سن بجز مواردی که توسط قانون ارائه شده- مذهب- عقاید مذهبی- زبان- نژاد قومی یاملی- شرایط اجتماعی- معلولیت یا استفاده ازابزاری برای کاهش آن

برای مثال نمی توان به خاطرشرایط اجتماعی و یا معلولیت تقاضای فردی رابرای اجاره خانه رد کرد. این تبعیض همچنین درمحل کارمخصوصا برای افرادی که با تقاضای کار به کبک آمده اند, در روند استخدام وشرایط کاری ممنوع است. همچنین قانون هرگونه اذیت وآزاری راممنوع کرده است. درهمین راستا هم جنس بازان نیزحقوق ومسولیت های براب ربه دیگر شهروندان کبک کانادا دارند.

قدرت های سیاسی ودینی ازهم جداهستند

درکبک زن و مرد برابرند و حقوق و وظایف برابر دارند. زنان می توانند به انتخاب خود درهرحیطه ای فعالیت کنند ودرجایگاه های اتخاذ تصمیم مانند عضویت درپارلمان، شهردار،مشاور رایزن،مدیریت وراهبری های شرکت های بزرگ حضور دارند. همچنین می توانند درحیطه هایی که سابقا فقط دراختیارمردان بوده نیزحاضرشوند. کارکنان زن درشرایطی که کارشان به میزان کارمردان درشرکت دارای اهمیت باشد حقوق یکسانی دریافت می کنند گرچه ممکن است نوع کارشان بایکد یگرتفاوت داشته باشد. این ارزش برابری دردیگرحزب هاوتشکلات کبک نیزنفوذ کرده است. درمبحث برابری حقوق مرد وزن چنانچه آنها زن وشوهرحقیقی،شریک زندگی،هم جنس یاغیرهم جنس باشند دربرابرقانون برابرند. حتی مسولیت های والدین درمقابل فررندانشان نیزباهم برابراست.درهنگام طلاق تمام ثروتی که زوج درزمان زندگی مشترک کسب کرده اند ویا ارثیه همگی بصورت مساوی بین دو زوج تقسیم می شود.

قانون والدین یاقیم فرزندان راملزم به ایجاد امنیت وتوجه کافی که لازمه پیشرفت فرزندان است می کند.

اجرای حقوق وآزادی بشرباید درجهت احترام به حقوق دیگران ورفاه کلی جامعه باشد

حقوق وآزادی های اساسی درراستای احترام به حقوق وآزادی های دیگران،نظم عمومی،رفاه عمومی شهروندان وارزش های دموکراتیک کبک محقق می شود. استفاده ازپرخاشگری منوع است.

بطورخلاصه،مردم کبک اهمیت زیادی به حفظ فضایی دارند که درآن آزادی بیان،تساوی حقوق میان افراد واحترام به تفاوت ها پرورش می یابد. این ارزش ها وقوانین جامعه موجب همرایی درحقوق،آزادی بیان وحق هرفردبرای انتخاب سبک زندگی،عقاید ومذهب می گردد.

جامعه

کبکی ها به خونگرمی شهره هستند. صمیمیت،سادگی وروشن فکری مشخصه های روابط اجتماعی درخیابان، محل کار،بانک و..می باشند.

مردم کبک اهمیت زیادی به حفظ فضایی می دهند که درآن آزادی بیان، تساوی حقوق واحترام به تفاوت ها رواج  یابد.

این ارزش های متعارف وقوانین جامعه کبک نوعی هم آرایی بوجود آورده ومتضمن حق هرکس برای انتخاب آزادانه سبک زندگی،ارزش هاوعقاید ومذهب است.

کبک بواسطه این تنوع وارزش ها جامعه ای مدرن وغنی است که الگوی اقتصادی امریکارابافرهنگ اروپاترکیب کرده است.

ویژگی های جمعیت شناسی

-کبک جمعیتی بالغ بر۷٫۵۴۶٫۱۳۰نفردارد ودرمقام مقایسه ازنظراندازه باکشورهای اروپای شمالی برابراست.

-توزیع جمعیت به نسبت ۳٫۶۸۷٫۶۹۵مردو۳٫۸۵۸٫۴۳۵زن است.(۲۰۰۴)

-امید به زندگی درمردان۷۸ سالگی و درزنان ۸۳سالگی است.

-میزان باروری برای هرزن ۱٫۶۲کودک است.

-دربین سال های ۲۰۰۱-۲۰۰۵ بیشتررشد جمعیتی کبک برپایه ورود مهاجران بوده است درحالی که رشد طبیعی جمعیت در۲۰۰۶ رشدی ابتدایی داشته است.

 دموکراسی،حقوق ومسولیت ها

کبک جامعه ای دموکراتیک است وسیستم سیاسی آن برپایه آزادی،برابری ومشارکت مردمی دراحزاب ونشست های سیاسی است.

هم شهروندان بومی وهم تبعه با رای دادن به مسولان خود درهررده ای آنهارابرمی گزینند.

ایالت کبک غیرمذهبی بوده وجدایی دین ازسیاست یکی ازارزش های بنیادین جامعه کبک است.

اساسنامه حقوق بشرکبک شامل ارزش های بنیادین درجامعه است.

-دربرگیرنده تساوی حقوق است

-هرنوع تبعیضی رارد می کند

-حقوق اجتماعی واقتصادی، سیاسی وقانونی شهروندان را مشخص می کند.

دریک نشست ملی ،کبک بیانیه روابط بین نژادی ومیان فرهنگی را تصویب کرد. این بیانیه نژاد پرستی راممنوع کرده  وصرف نظرازرنگ پوست،مذهب ونژاد وملیت دولت کبک راملزم به تشویق عموم مردم به شرکت درفعالیت های اقتصادی،اجتماعی وفرهنگی می کند.

ماهیت دموکراتیک کبک مهاجرانی که اقامت کانادا گرفته اند و نوادگان آنان راتشویق به شرکت پرشور د رچرخه ملی می کند.

تمامی مردم کبک دربرابراحترام به ارزش های بنیادینی که دراساسنامه حقوق بشرذکرگردیده ونیزدیگرقوانین مسول هستند. بعلاوه جاذبه کبک برای مهاجران بیشترمرهون همین ارزش های اولیه است که چهره جامعه رابخوبی ترسیم می نماید.

برای مهاجران انتخاب کبک یعنی احترام به این ارزش های بنیادین. اگرشمانیزچنین انتخابی دارید کبک شما را دعوت می کند تا به جمع ۷٫۵ میلیون جمعیت کبک بپیوندید که برای ساختن آینده ای بهتر تلاش می کنند.

اگر سوال یا نظری راجع به مطلب فوق دارید لطفا به صفحه ی پرسش و پاسخ بروید.