تاریخ انتشار: 14 فوریه 2017

تنوع قومی در کبک

سیستم های سیاسی وحقوقی

کبک کانادا جامعه ای است که درآن قانون دراولویت است.همگی افراد درشان وارزش ها با یکدیگر برابر بوده و قانون به یک میزان از آنها حمایت می کند. افراد نیز سوای از اعتقادات شخصیشان می بایست به تمامی قوانین احترام گذارند.

ساختار دموکراتیک کبک کانادا

سیستم سیاسی کبک کانادا دارای سه بخش است:

-بخش فدرال(کانادایی)

-بخش استانی

-بخش شهرداری

علاوه براین سه بخش سازمان آموزش وپرورش نیزتصویب شده است. موسسات آموزشی مانند مدارس نیزتوسط نمایندگان منتخب مردم اداره می شوند. وظیفه آنها جمع آوری مالیات ووضع قوانین لازم برای اداره مدارس درراستای پیروی ازدستوراتی است که وزارت آموزش وپرورش ،بازآفرینی و ورزش مشخص نموده است.

اجرای عدالت

سیستم دادوری واجرای عدالت در کبک کانادا از شاخه های قضایی ومجریه مستقل است وسیستم قانونی آن بین بخش فدرال و استان های کانادایی تقسیم شده که هردوی آنها وظیفه برقراری عدالت رابه عهده دارند.

سیستم قانونی کبک کانادا متشکل ازدوسطح است؛دادگاه بدوی ودادگاه تجدید نظر.

اینهامسول اجرای موارد زیرهستند:

-قانون مدنی کبک که برمبنای قانون ناپلئونی بنا نهاده شده

-قانون جزایی کانادایی که براساس مدل انگلیسی است.

کبک

کبک تنها استانی در کاناداست که قانون مدنیش ازقانون فرانسه نشات گرفته شده است. قانون مدنی موجود کاملا بازبینی شده و از اول ژانویه ۱۹۹۴ قانونی شده است. این قانون تمامی افراد و روابط و دارایی هایشان را کنترل می کند.

تنوع فرهنگی-بومی

کبک جامعه ای چندگانه است و بیشترجمعیت آن رافرانسوی های نجیب تشکیل می دهند که هم زیستی مسالمت آمیزی بااقلیت انگلیسی زبان ،امریکایی ومردمانی باملیت های مختلف ازسراسرجهان دارند.

هرساله کبک کانادا میزبان بیش از۴۵۰۰۰مهاجرازبیش از۱۰۰کشورجهان است که نقش مهمی دربهبود وضع اقتصادی،اجتماعی وفرهنگی کبک ایفا می کنند.

مهاجرت ونقش آن در کبک

دولت کبک به نقش مهاجرت به کاناد برای کمک به مردم کبک در رویارویی با بعضی چالش ها متکی است.این چالش ها دربرگیرنده:

-بهبود شرایط جمعیتی

-رونق اقتصادی وتداوم بخشیدن به واقعیات فرانسوی وبازکردن درها به روی جهانیان است

کبک میزبان مهاجران بواسطه دانش عملی،مهارت ها،زبان،فرهنگ ومذاهب آنهاست. دولت کبک  مواهب غنی مهاجران رابخوبی شناسایی کرده وآنهاراتشویق به برقراری ارتباطات نزدیک تروتبادل فرهنگی می کند.

یکپارچه سازی مهاجران

برای حضور موثر در جامعه کبک کانادا ضروری است که مهاجران با محیط جدید زندگی انس بگیرند. همچنین می بایست خود را آماده شناخت ارزش های بنیادین جامعه واحترام هرچه بیشتربه این قوانین کنند.

درکبک تشکل های فرهنگی بسیاری درزمینه های متفاوت درحال فعالیت هستند.هدف این تشکل ها:

-کمک به مهاجران برای پیوستن به جامعه

-تشویق آنهابرای شرکت درزندگی جمعی

-وکمک به بهبود احساس تعلق آنهادر جامعه کبک کانادا است.

زبان فرانسه

ایالت کبک طبق اساسنامه زبان فرانسه اداره می شود که این زبان راتبدیل به زبان اداری کبک نموده است.

درکبک اکثریت مردم به فرانسه صحبت می کنند واولین زبانی است که بیش از۸۰%جمعیت ایالت به آن تسلط دارند. همچنین این زبان زبان اداری جامعه بوده ودرمکان های عمومی مانند محل کار،تجارت و.. نیزبه دیگرزبان ها ارجحیت دارد.

کبک درحفظ واشاعه این زبان بسیارکوشاست ونه تنها ازآن به عنوان یک ابزارارتباطی مهم یاد می کند بلکه سمبل تعلق به جامعه کبک نیز میباشد.

دولت هایی هم که یکی پس ازدیگری به روی کارمی آیند قانون استفاده اززبان فرانسه رادرمجامع عمومی الزامی کرده اند. هدف ازاین کار:

-اعلام هویت فرانسوی زبان کبک

-حفاظت ازحقوق زبان شناسی

-امکان هرچه بیشترشکوفا شدن زبان فرانسه

-تضمین اقلیت انگلیسی زبان برای استفاده اززبان وسنت های خود.

یکپارچه سازی زبان فرانسه

بمنظور یکپارچه سازی مهاجران درمحیط جدید ، آن دسته ازافرادی که به زبان فرانسه تسلط کافی ندارند باید درجهت یادگیری آن همت ورزند. بدین منظور دولت کبک دوره های یادگیری زبان فرانسه رابرای این دسته ازمهاجران فراهم نموده است.

در کبک کانادا زبان تمامی موسسات فرانسوی است وفرزندان مهاجران نیزمعمولا در مدارس فرانسوی زبان مشغول به تحصیل می شوند. البته درشرایط خاص مدارس و موسسات انگلیسی زبان نیز برای مهاجران قابل دسترسی است.هرچند داشتن دانش زبان انگلیسی ودیگر زبان ها دربخش های مختلف کاری نوعی امتیاز محسوب می شود.

نگاه اجمالی ازنظرتاریخی

استعمارفرانسه

فرانسه دراوایل دهه ۱۶ باساکن شدن درتپه های مجاوررود سینت لارنس شروع به استعمارکبک کرد وجمعیت آن با رسیدن دختران پادشاه وهمچنین دختران جوان ویتیمی که بی هیچ آینده ای سرزمینشان راترک کرده وبه کوچ نشینان پیوسته بودند شروع به رشد کرد.

با باور اینکه آنهایک سرزمین بدون سکنه رافتح کرده اند ،به زودی فرانسوی ها با ساکنان اولیه که صدها سال درآنجا سکنی گزیده بودند روبروشدند. امابی هیچ جنگی به زودی روابط مسالمت آمیزی بین آنها ایجاد شد.

امروزه کبک ۵۶تشکل بومی با جمعیتی بالغ بر۸۱٫۸۶۴نفردارد که ۷۱۸۴۰نفرازاین تعداد نوادگان اقوام اولیه و۱۰٫۰۲۴نفرآنان سرخپوستان اینویت هستند. ۱۰ قوم اولیه وقوم اینویت درمجموع تقریبا ۱%ازجمعیت کبک راتشکیل می دهند.

درسال۱۹۸۵ دولت کبک اولین دولتی درکانادابود که اقوام بومی رابه رسمیت پذیرفت.

موج مهاجرت

کبک شاهد موج مهاجرانی درقرن ۱۹ام بود که عمدتا از انگلستان، اسکاتلند و ایرلند به کانادا آمده بودند. قبل ازاین نیزهواداران حکومت ومستعمره نشینان امریکایی که به پادشاهی انگلستان وفاداربودند ۱۳ایالت مهاجرنشین اقیانوس اطلس راقبل ازاستقلال امریکاترک کرده وبه جمع مهاجران اولیه پیوستند.

باشروع قرن ۲۰ام بیشترمهاجران را اروپایی هاتشکیل می دادند. براساس سرشماری سال ۱۹۱۱ علاوه برایرلندی ها تازه واردان دیگرشامل ۸۰۰۰ آلمانی بودند. درسال ۱۹۲۰کبک شاهد موج جدیدی ازورود مهاجران ازاروپای شرقی بود.

درسال۱۹۳۱جمعیت یهودی دراین ایالت به ۶۰۰۰۰نفررسید وعلاوه برآن ۲۵۰۰۰ ایتالیایی ،۱۰۰۰۰ پرتغالی و۱۰۰۰آلمانی درکبک سکنی گزیدند.

هنگامی که جنگ جهانی دوم موج ورود مهاجران به آمریکای شمالی راشدت بخشید چهره جمعیتی کبک تغییرکرد.

گوناگونی وتنوع مهاجرت

ازسال۱۹۷۰مهاجرت به کبک بسیارمتنوع شده است.هم اکنون کبک مشتمل بر۱۰۰فرهنگ گوناگون است.ارتباط با این شهروندان جدید وتاثیروفورمهارت های فرهنگی،اجتماعی واقتصادی ونیزدانش علمی وتکنولوژیکی این افراد جنب وجوش جدیدی را درجامعه کبک بوجود آورده است.

بیشترمهاجرانی که ازکشورهای دیگروارد خاک کانادا می شوند درمونترال وعده کمی نیز در کبک، گاتینووشربووک مستقرمی شوند.

گوناگونی مذهبی

اکثریت مردم کبک از تبار کاتولیک های مستعمره نشین فرانسوی وایرلندی وپروستان های بریتانیایی هستند. با رسیدن گروه های مختلف مهاجران به کبک مخصوصا ازسال ۱۹۶۰چشم اندازمذهبی کبک تغییر یافته است.

-کاتولیک همچنان شاخه برترمذهبی درکبک است

-تعداد افرادی که مسیحی نیستند بسرعت درحال افزایش است

-درکمال تعجب دومین گروه بزرگ کبک هیچ گونه وابستگی مذهبی ندارند

-تنوع نژادی،مذهبی وفرهنگی بخش جدایی ناپذیرزندگی روزانه مردم راتشکیل داده است.

معماری بناهای ساختمانی کبک گویای نقش بازردین درزمان استعماراست. برای مثال هرشهروروستایی درکبک برای خود کلیسایی جدا دارد.

مونترال یا”شهر۱۰۰برج”  به داشتن ۵۰۰کلیسا،کنیسه،معبد ومسجد شهره است. شهردربرگیرنده میراثی ماندگارازمعماری های مذهبی است.

کیفیت زندگی

بیش ازتولیدات ناخالص داخلی، امنیت یاامید به زندگی، کیفیت زندگی شاخص تعیین کننده برای هرکسی است که درصدد مهاجرت به کبک است.

جامعه کبک انتخاب های اساسی بسیاری که به بهبود شرایط فردی افراد مربوط است رافراهم نموده است. سیستم سلامت پیشرفته،تحصیل وخدمات حفاظت اجتماعی متضمن رفاه عمومی تمامی اقشارجامعه است.

کبک درراستای تاریخ ،ارزش ها وسنن، وپیشرو در مکتب های نوین و غیرسنتی در فراهم سازی کیفیت برتر برای زندگی درامریکای شمالی شهرت دارد..

زندگی درامریکای شمالی بااستانداردهای دلخواه زندگی،بدون قربانی کردن امنیت وقدم زدن های عصرانه درحوالی خانه.. همگی اینها معنی  کیفیت زندگی در کبک است.

اگر سوال یا نظری راجع به مطلب فوق دارید لطفا به صفحه ی پرسش و پاسخ بروید.