تجربه کانادایی

گرووه تجربه کانادایی شامل افرادی است که به صورت موقت برای کار یا تحصیل به کانادا مهاجرت می کنند و قادرند بعد از مدت زمانی طول دوران تحصیل یا کار موقت خود را به عنوان پشتوانه ی برای اخذ اقامت دائم در کانادا استفاده نمایند این گروه شامل زیرگروه های متعددی است از جمله:

  • گروه تجربه کانادایی (فدرال): برای فارغ التحصیلان بین المللی و شاغلین خارجی در هریک از بخش های کانادا به جز کبک.
  • گروه تجربه در کبک: برای فارغ التحصیلان بین المللی و شاغلین خارجی در کبک.
  • جریانهای تجربه استانی: برخی استانها و مناطق دارای برنامه های خاص خود برای شاغلین خارجی و فارغ التحصیلان هستند.

اگر سوال یا نظری راجع به مطلب فوق دارید لطفا به صفحه ی پرسش و پاسخ بروید.