اسپانسرشیپ در کبک

به منظور اسپانسر شدن خویشاوندان نزدیک پیگیری سه مرحله لازم است.

مرحله ی اول: ارائه ی پرونده ی اسپانسرشیپ به دولت کانادا

مرحله ی دوم: ارائه ی درخواست تعهد به دولت کبک کانادا

مرحله ی سوم: انجام مراحلی توسط فرد اسپانسر شده، درخواست مدرک گزینش کبک و اقامت دائم

تنها زمانی می توانید پرونده ی تعهد را ارائه دهید که پرونده ی اسپانسرشیپ شما توسط IRCC تایید شده باشد.

مساله ی مهاجرت هم مربوط به دولت کبک و هم دولت مرکزی کانادا می باشد. برای اسپانسر شدن خویشاوند نزدیک باید شرایط و مدارک تعیین شده از دولت فدرال و دولت کبک را دارا باشید.

روند پنج مرحله ای اسپانسرشیپ

  1. در مورد شرایط اسپانسر شدن اطلاعات کافی کسب کنید.
  2. برای اسپانسر شدن خویشاوند نزدیک خود اقدام نمایید.
  3. به شخص اسپانسر شده کمک کنید تا برای ورود به کبک آماه شود.
  4. به شخص اسپانسر شده پیشنهاد کنید تا به دفتر مهاجرت کبک در فرودگاه مراجعه نماید.
  5. به شخص اسپانسر شده کمک کنید تا آسان تر خود را با شرایط زندگی در محیط جدید وفق دهد.

اگر سوال یا نظری راجع به مطلب فوق دارید لطفا به صفحه ی پرسش و پاسخ بروید.